Projekt „Zkuste to s námi“

 • Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00208
 • Zahájení projektu: 15.3.2013
 • Ukončení projektu: 14. 3. 2015
 • Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
 • Výzva: Výzva pro předkládání GP 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Projekt je prioritně určen pro osoby se zdravotním postižením, které se chtějí uplatnit na trhu práce. Jedná se o osoby, které nemají žádnou nebo velmi malou pracovní zkušenost. Projekt má především pomoci účastníkům překonat úskalí, se kterými se tato cílová skupina setkává při hledání pracovního uplatnění, rozšířit jejich kvalifikaci a umožnit jim placenou praxi u spolupracujících zaměstnavatelů. Je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci výzvy č. 96 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce, registrační číslo projektu

 

Hlavní cíle projektu „Zkuste to s námi“ jsou následující:

 1. Prostřednictvím komplexní přípravy posílit šance na integraci osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených, spadajících do cílové skupiny zdravotně znevýhodněných.
 2. Pomoci cílové skupině zdravotně znevýhodněných osob zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, a napomoci tak k jejich vstupu, udržení se nebo návratu na trh práce.
 3. Prostřednictvím placené praxe a dotovaných pracovních míst umožnit zaměstnavatelům získat zkušenost se zaměstnáváním zdravotně znevýhodněných s cílem přesvědčit je, že takový člověk může být pro firmu užitečný, nebo si přinejmenším zaslouží dostat šanci ukázat své schopnosti.

Projekt je koncipován jako soubor několika na sebe navazujících činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny, poradenských služeb, asistenci při vyhledávání a získávání zaměstnání včetně podpory doprovodných a podpůrných opatření.

Délka projektu je 24 měsíců.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu tvoří osoby se zdravotním postižením – tělesným, smyslovým, lehkým mentálním nebo kombinovaným. Primárně se projekt zaměřuje na mladé lidi do 30 let, kteří jsou zcela bez praxe nebo s minimální praxí. Ti tvoří nejméně 60% cílové skupiny a jsou doplnění osobami staršími 30 let až do 45 let.

Projekt počítá s dvěma běhy – každý má po 12 účastnících, kteří nejdříve absolvují psychologicko-diagnostickou část, která by měla identifikovat nejvhodnější druh práce pro konkrétní osoby, poté motivační a vzdělávací část, kde získávají nové znalosti a dovednosti, dále jsou zapojeni do

rekvalifikace nebo placených praxí ve vybraných firmách a na závěr získávají zaměstnání ve spolupracujících firmách. Firmy jsou k zaměstnávání zdravotně znevýhodněných motivovány finanční podporou na mzdové prostředky osob zapojených do projektu.

 

Aktivity projektu

 • Aktivity projektu vychází z potřeb cílové skupiny (CS), navazují na sebe a tvoří logický celek, který má vést k naplnění cílů projektu. Vazba aktivit na potřeby cílové skupiny je následující:
 • Organizační a materiální zabezpečení aktivit projektu – vytvoření technického a organizačního zázemí pro cílovou skupinu – úprava WC na bezbariérové, určení kompetencí realizačního týmu vzhledem k potřebám CS, řešení obslužnosti vozíčkářů apod.
 • Výběr účastníků do projektu – pečlivý výběr účastníků projektu na základě zjištění jejich potřeb a očekávání
 • Organizační a materiální zabezpečení aktivit projektu – vytvoření technického a organizačního zázemí pro cílovou skupinu – úprava WC na bezbariérové, určení kompetencí realizačního týmu vzhledem k potřebám CS, řešení obslužnosti vozíčkářů apod.
 • Výběr účastníků do projektu – pečlivý výběr účastníků projektu na základě zjištění jejich potřeb a očekávání
 • Poradenský servis – Bilanční diagnostika – příslušníci CS nemají potřebné zkušenosti a schopnosti orientovat se ve vlastních předpokladech, silných stránkách osobnosti, vhodných postupech při hledání pracovní příležitosti, eliminaci slabých stránek apod.
 • Motivační program – příslušníci CS často definují potřebu začlenit se do společnosti, avšak nemají mnohdy dostatečně aktivní postoj k řešení životní situace a vnímání pocitu zodpovědnosti za svoji budoucnost, neumí reálně hodnotit své možnosti a uplatnit individuální potenciál
 • Kurz informačních a komunikačních technologií – příslušníci cílové skupiny mají vesměs nízkou znalost v oblasti ovládání základních prvků programů MS OFFICE a práce s informacemi na pracovních serverech – kurz je zaměřen na základní orientaci v práci s textovým editorem, tabulkovým procesorem a internetem, což je předpokladem počítačové gramotnosti
 • Profesní vzdělávání a placená praxe – účastníci projektu mají malé nebo nulové dosavadní pracovní zkušenosti – aktivita je zaměřena na pomoc k orientaci co obnáší být zaměstnán
 • Individuální podpora – individuální přístup jako předpoklad k řešení individuálních problémů.
 • Skupinová podpora – klubová setkávání – možnost porovnávání postojů, výměny zkušeností.
 • Vytvoření pracovního místa – získání pracovní zkušenosti, pracovních návyků.
 • Asistence při vyhledávání a získávání zaměstnání – potřeba pomoci zvenčí při hledání vhodné práce.
 • Závěrečné vyhodnocení, evaluace a ukončení – zhodnocení celkového přínosu projektu pro CS.
 • V roce 2013 absolvovalo většinu aktivit prvních 12 účastníků, kteří byli koncem roku umístěni na vytvořená pracovní místa ve vybraných firmách ve spolupráci s Agenturou práce MArlin, s.r.o..
 • Projekt „Zkuste to s námi“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.