Kdo a jak může využít odborné sociální poradenství v PC Zebra

Cílovou skupinou Poradenského centra ZEBRA (PCZ)
jsou osoby v nepříznivé sociální situaci, které mají zájem pracovat na jejím zlepšení s využitím odborné pomoci pracovníků PCZ:

 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Oběti domácího násilí
 • Osoby v krizi
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • Děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • Senioři ve věku 60 let a výše

Zásady poskytování služby

Pracovníci PCZ respektují hodnoty individuality člověka, jeho důstojnost a potřeby bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu pleti, etnickou příslušnost, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení. (Antidiskriminační zákon 198/2009 Sb.). Poskytování služeb se v Poradenském centru ZEBRA řídí platnou legislativou vztahující se k poskytování sociálních služeb a těmito základními zásadami:

 • Služby jsou cílovým skupinám poskytovány bezplatně
 • Uživatel využívá služeb PCZ dobrovolně nebo na základě rozhodnutí soudu či jiné příslušné instituce
 • Uživatel může využít možnost anonymního režimu využívání služeb v PCZ, pouze ve výjimečných případech mu toto není umožněno (týká se klientů, u kterých je pravděpodobnost spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí)
 • Pracovníci PCZ nabízí uživateli možnost vybrat si variantu a způsob řešení jejich situace, který bude odpovídat jejich hodnotám, přesvědčení a jejich rozhodnutí respektují
 • Pracovníci PCZ přistupují k uživatelům a jejich situaci s maximálním respektem a individuálně vyhodnocují své pracovní postupy směrem ke každému uživateli, využívají k tomu podporu celého týmu
 • Pracovníci PCZ využívají maximálně schopností a dovedností svých uživatelů a aktivně je zapojují do řešení jejich situace
 • Pracovníci PCZ pracují s uživatelem tak, aby maximálně podpořili jeho samostatnost a preventovali závislost na službě

Poradenské centrum mohou uživatelé využívat v jeho provozní době a na místech, kde má služba své provozovny. V odůvodněných případech mohou klienti využívat rovněž terénní formu poskytování služby. Těmito důvody jsou: zdravotní stav neumožňující návštěvu ambulance, obtížná dopravní dostupnost, hmotná nouze, akutní krizová situace.

Jak může klient kontaktovat službu

Klienti mohou vyhledat příslušného pracovníka přímo v zařízení, kde je služba ambulantně poskytovaná, nicméně doporučujeme kontaktovat službu nejprve telefonicky (tel: 608 899 408) či emailem (email: poradnazebra@gmail.com) a domluvit si termín schůzky předem, jelikož pracovník v dané chvíli může mít v ambulanci jiného klienta a nemusí mít prostor se zájemci o službu věnovat.

Jaké služby poradna poskytuje:

 1. Občanské poradenství (je zajištěno sociálním pracovníkem a externí právní pomocí) – zahrnující oblast sociálního, občanského, dluhového a právního poradenství
 2. Psychologické a terapeutické poradenství (je zajištěno psychologem, mediátorem a terapeuty) – zahrnující psychologické a terapeutické poradenství, terapii, mediaci a krizovou intervenci

Tyto podsložky spolu aktivně komunikují a spolupracují a umožňují tak s klientem pracovat komplexně, pokud to jeho situace vyžaduje, a to bez nutnosti vyhledání další návazné služby.

Dle § 4, vyhl. 505/2006 Sb. se základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb
Pracovníci Poradenského centra ZEBRA se orientují v síti návazných sociálních a dalších služeb (z oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, NNO, apod.), aktivně se do této sítě zapojují a v případě potřeby uživatele na tyto služby dále odkazují.
Sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí
Poradenské centrum ZEBRA zajišťuje služby sociálního pracovníka, právní služby, služby psychologa, mediátora a služby terapeutů pro děti, páry i rodiny.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Poradenské centrum ZEBRA zajišťuje služby sociálního pracovníka, právní služby, služby psychologa, mediátora a služby terapeutů pro děti, páry i rodiny. Dále aktivně spolupracuje s návaznými službami, které pro své klienty dále využívá.

Všechny základní činnosti mohou osoby z cílové skupiny využívat bezplatně a v jakémkoliv rozsahu.