Pravidla poskytování služby

Služba je poskytována v souladu s etickými principy sociální práce a s důrazem na ochranu práv uživatele. Službu lze poskytovat anonymně, přičemž každý uživatel si vybírá, zda možnost anonymity využije či nikoliv.

Pravidla pro poskytování služby se řídí obecnými morálními pravidly, pravidly slušného chování a etickými zásadami sociální práce. Mezi základní pravidla pro využívání služeb Poradenského centra ZEBRA patří:

  • Slušné chování – k pracovníkům, k ostatním uživatelům, k zařízení a vybavení
  • Zákaz konzumace návykových látek ve vnitřních i venkovních prostorách zařízení
  • Vzájemný respekt a tolerance
  • Garance respektování etického kodexu při práci s uživatelem služby a jeho blízkými osobami
  • Předcházení konfliktním situacím v zařízení a preference jejich nenásilného řešení
  • Právo na informace
  • Právo na nesouhlas a stížnost
  • Právo na bezplatné využívání nabízených služeb

 

Pravidla pro vyřizování stížností

Stížnosti lze v Poradenském centru ZEBRA podávat více formami. Bližší informace o možnostech podání stížností jsou popsány ve zvláštní metodice. Uživatelé služby jsou s možnostmi a způsoby podávání stížností seznámeni při vstupu do služby.
Základními formami podávání stížností rozumíme formu ústní (uživatel sděluje pracovníkovi svůj nesouhlas při běžném kontaktu ústně) a písemnou (uživatel sděluje nesouhlas písemně do formuláře v Knize stížností či osobně předává pracovníkovi). Obě tyto varianty jsou možné, stížnost lze podat i anonymně.
Každá stížnost je evidována a dle závažnosti řešena kompetentní osobou – vedoucí pracovník poradny, zástupce vedoucího pracovníka poradny, ředitelka o.p.s., správní rada o.p.s. Kontakty na tyto osoby jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele služby www.pivecka-ops.cz. O výsledku řešení stížnosti je uživatel informován písemně, a to vyvěšením rozhodnutí na hlavní nástěnce v zařízení nebo do vlastních rukou (v případě, že stížnost není anonymní). Na rozhodnutí jsou uvedeny rovněž možnosti odvolání nebo dalšího postupu při řešení stížnosti.

Pravidla pro ukončení služby

Smlouvu o poskytování sociální služby lze ukončit okamžitě, jak ze strany poskytovatele, tak ze strany uživatele. Smlouva o poskytování sociální služby je dle vnitřních pravidel automaticky ukončena, jestliže uživatel nevyužil základní činnost služby déle než jeden rok.

Kontakty na PC ZEBRA:
Telefon: 608899408
E-mail: poradnazebra@gmail.com