Nejčastější dotazy

Dotazy k provozu PC Zebra

Platí se za poradenství a terapie v Poradenském centru Zebra?

Ne, jedná se o sociální službu, která je poskytována bezplatně.

Musím se předem objednat, když chci využít službu PCZ?

Nutné to není, ale doporučujeme, abyste nás předem kontaktovali na tel. čísle 608899408, kde sdělíte, co potřebujete řešit a vedoucí služby Vás bude informovat, kdo má danou problematiku na starosti a předá kontakt na příslušného pracovníka. Pokud přijdete na některé z pracovišť neobjednaní, hrozí to, že pracovník má v té době jiného klienta a nebude se vám moci věnovat.

Dotazy k exekucím

Může být proti mně zahájena exekuce, i když jsem nedostal předem upomínku nebo upozornění na možnost zahájení exekuce?
Pokud existuje vykonatelný exekuční titul, může. Vykonatelným exekučním titulem je soudní rozsudek nebo platební rozkaz, proti kterému nebyl podán odpor. Dlužnk je povinen uhradit pohledávku v takové výši, jak je v rozhodnutí stanoveno. Pokud určenou povinnost nesplní, může věřitel dát návrh na zahájení exekučního řízení bez jakýchkoli předchozích upomínek.
Může exekutor přistoupit k provedení exekuce několika způsoby najednou?
Je na posouzení exekutora, jakým způsobem bude exekuce provedena a který majetek bude exekucí postižen. Exekutor může exekuci provést více způsoby současně nebo postupně. V praxi zpravidla exekutor vydá příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů (například důchodu) a současně exekuci přikázáním pohledávky, tj. obstaví účet (účty) povinného (dlužníka). Pokud dlužník vlastní nemovitost, zpravidla je zřízeno exekutorské zástavní právo, případně exekutor přikročí k prodeji nemovitosti.
Exekuci prodejem movitých věcí exekutor provádí zpravidla až tehdy, když předchozí způsoby vymáhání pohledávky selžou.
Na účet mně chodí výživné a dávky v hmotné nouzi. Může mně být obstaven účet a zadrženy tyto dávky?
Může. Exekutor dá příkaz bance, aby vám nevyplácela peněžní prostředky na účtu, neprováděla platby z vašeho účtu a zakáže veškeré nakládání s nimi. Exekutor není povinen zkoumat, jaké platby dlužníkovi účet docházejí. Dlužník může při zablokování účtu požádat banku, aby mu z účtu vyplatila trojnásobek životního minima jednotlivce, tj. 3 x 3.860,- Kč. Tento výběr může však dlužník provést pouze jednou.
Dlužník ovšem může toho, kdo mu zasílá pravidelné platby požádat, aby mu tyto platby vyplácel nebo zasílal hotovostně.
Mám přítele, který má dluhy a bydlí v mém bytě. Trvalé bydliště u mě nemá. Může exekutor přijít ke mně a zabavit v mém bytě věci?
Ano. Exekutor má právo provést soupis movitých věcí při mobiliární exekuci všude tam, kde se povinný (dlužník) zdržuje nebo kde je předpoklad, že se tam zdržuje a má tam své věci. Adresa trvalého pobytu není podstatná.
Dlužníkem je náš syn, exekutor u nás zahrnul do soupisu věci, které patří mně a manželovi. Co máme dělat?
Majitel věcí může do 30 dnů podat u exekutora návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Návrh by měl být doložen důkazy o vlastnictví (fakturami, účtenkami, svědectvím více osob současně a podobně). Exekutor je povinen o návrhu rozhodnout do 15 dnů. Pokud návrhu na vyškrtnutí ze soupisu nevyhoví, běží od doručení takového rozhodnutí lhůta 30 dní k podání vylučovací žaloby k soudu.
Může exekutor zabavit všechny cennější věci z bytu?
Ne. Zákon stanoví, které movité věci exekuci nepodléhají. Jde zejména o věci, které nezbytně potřebujete vy a vaše rodina k uspokojování svých potřeb a dále věci, které potřebujete k výkonu zaměstnání. Exekuci tedy nepodléhá zejména běžné vybavení domácnosti a běžné oděvy. Exekutor nemůže rovněž zabavit věci, které mají pro povinného zvláštní význam jako např. snubní prsteny.
Bojím se návštěvy exekutora. Co mohu v případě, že ke mně přijde, udělat?
Musíte ho do bytu vpustit a umožnit mu prohlídku bytu i prostor mimo byt, kde máte věci (např. sklep). Vykonavatel pořídí soupis věcí a VY vyžadujte kopii tohoto soupisu pro pozdější případnou obranu. Pokud máte obavy z chování vykonatele, požadujte, aby byl o průběhu mobiliární exekuce pořizován zvukový a obrazový záznam. Máte na to právo.
Mohou si exekutoři při výkonu exekuce skutečně dělat všechno, co chtějí.
Exekutor a jeho zaměstnanci se musí řídit právními předpisy, zejména občanským soudním řádem a exekučním řádem. Pokud by jednal v rozporu s těmito zákony, je možnost se bránit, a to zejména návrhem na zastavení exekuce, event. vylučovací žalobou. Tyto prostředky je však třeba uplatnit včas.
Lze také proti postupu exekutora a jeho zaměstnanců podat stížnost u exekutorské komory či ministerstva spravedlnosti.
Pokud by exekutor při své činnosti někomu způsobil škodu, lze náhradu škody uplatnit přímo vůči exekutorovi anebo proti státu, za který jedná v těchto věcech ministerstvo spravedlnosti.

Dotazy k dluhům a jejich řešení

Co mám vědět před podpisem smlouvy o půjčce nebo úvěru a na co si dát pozor?
 • Na RPSN – číslo, které nám má umožnit vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musíme zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.
 • Na délku splácení – reklama na nízké splátky je lákavá, avšak čím nižší splátky platíme a čím delší je doba splácení, tím více půjčku přeplatíme. Jednoduchá matematika velí si propočítat, kolik ve skutečnosti zaplatíme. Vynásobení počtu měsíců splácení x měsíční splátka nám ukáže, o jakou konkrétní částku půjčku přeplatíme.
 • Na sankce vyplývající z prodlení – ne­dílnou součástí smluv jsou ujednání o sankcích v případě nesplácení závazku. Zejména u nebankovních institucí mohou být sankce nepři­měřeně vysoké. Je třeba jim při čte­ní smlouvy věnovat náležitou po­zornost, abychom věděli, jaké sankce bude věřitel uplatňovat v případě prodlení.
 • Na všeobecné úvěrové podmínky – mějme na paměti, že smlouva o půjč­ce upravuje jen základní pravidla. V ostatním smlouva odka­zuje na všeobecné úvěrové podmínky, které tak jsou nedílnou součástí smlouvy a je třeba jim věnovat stejnou pozornost jako smlouvě samotné.

Pozor na zajištění půjčky pro případ nesplácení – zejména při půjčování menších částek zajištění není nutné a pokud se s ním ve smlouvě setkáme, neměli bychom ji podepisovat. Někteří věřitelé mohou požadovat sepsání smlouvy ve formě notářského zá­pisu se svolením k přímé vykona­telnosti, což znamená, že v případě nesplácení půjčky nám hrozí exekuce i bez soudního projednání, neboť notář­ský zápis je tzv. exekučním titulem, podle kterého může dojít bez další­ho k nařízení exekuce.

Zvláštní úpravu mají závazky, kte­ré jsou uzavírány za trvání man­želství. Za takovýto uzavřený záva­zek je totiž vůči věřiteli odpovědný i druhý z manželů a v případě vymá­hání závazku může být též exekuč­ně postižen.

Co dělat, když zjistím, že mám problém splácet

Neschopnost splácet může být způsobena mnoha okolnostmi – snížení příjmů, neočekávané výdaje, nemoc apod. Pokud se v této situaci ocitneme, je třeba ji řešit bez zbytečné­ho odkladu.

Jak v takové situaci postupovat?
 • Přehodnotit všechny svoje výdaje a zjistit, zda můžeme někde ušetřit.
 • Pokusit se navýšit své příjmy
 • Použít naspořené pro­středky (na­příklad životní pojištění či vkladní knížky).
 • Informovat včas své věřitele včas o současné situaci a požádat je o pomoc s ře­šením.
 • Požádat o odklad splátek, pokud je problém se splácením krátkodobý (krátkodobá nemoc). Splátky lze odložit i o několik měsíců.
 • Požádat věřitele o snížení splátek – pokud máme dlouhodobější potíže.
 • Požádat o posunutí data splatnosti – pokud dostáváme výplatu, důchod nebo jiný příjem až po termínu splatnosti splátky a nezbývá nám dostatek prostředků z předchozí výplaty
 • Konsolidace více půjček do jedné – v případě, že máme více drobněj­ších půjček, které v součtu dávají vysoké splátky. Je to třeba opět propočítat a zvážit, nemusí vždy být výhodné. Lze žádat jen v situaci, kdy ještě nemáme žádné prodlení.
 • Požádat člena rodiny o pomoc se splácením tím, že na sebe úvěr převezme a bude jej nadále sám splácet nebo přistoupí k závazku a bude splácet spolu s námi. Lze jen se souhlasem věřitele.
 • Pokud již dojde k zesplatnění celé pohledávky, což je obvyklé, pokud neuhradíme několik splátek, lze věřitele požádat o nový splátkový kalendář ve for­mě notářského zápisu. I po zesplatnění exis­tuje stále možnost požádat věřitele o novou dohodu o splátkách.
Jak obvykle postupuje věřitel, když nesplácíme
 • Upomínka – věřitel nás ještě velmi slušně upozorňuje na prodlení se splátkou např. při opomenutí jednotlivé úhrady
 • Opakovaná upomínka – věřitel nás již striktněji upozorňuje na opakované či déle
  trva­jící prodlení splátek a hrozící odstoupení od smlouvy ze strany věřitele.
 • Odstoupení od smlouvy (zesplatnění celého závazku) – výpověď smlouvy ze strany věřitele a okamžitá splat­nost zůstatku dluhu. Banky k zesplatnění přistupují zpra­vidla po tříměsíčním prodlení, u ne­bankovních věřitelů může k zesplatnění dojít i dříve.
 • Předžalobní výzva – poslední výzva k úhradě dluhu před jeho ná­růstem v podobě nákladů právního zastoupení a vymáhání.
 • Předání vymáhání dluhu inkasní společnosti – věřitel může svou pohledávku vymáhat sám, nebo si na její vymáhání najmout inkasní společnost, která se vymá­háním přímo zabývá.
 • Postoupení pohledávky jiné společnosti – věřitel může svou pohledávku po­stoupit jiné společnosti, která se tak stává vašim novým věřitelem, což nám musí být řádně oznámeno. Na nového věřitele tak přechází všechna práva a povinnosti daná pů­vodní smlouvou.
 • Podání žaloby k soudu – věřitel se v ní domáhá přiznání práva na zaplacení. Okamžikem podání žaloby do­chází k nárůstu dluhu o soudní poplatek a náklady právního za­stoupení věřitele, jejich výše se odvíjí od výše vymáhaného plnění.
 • Zahájení soudního řízení – soudní rozhodnutí je vyko­natelným exekučním titulem, podle které­ho lze provést exekuci.
 • Zahájení exekučního řízení – vymožení dluhu všemi zákonnými prostředky.

Doporučení:

 • Řešit své závazky včas, aby nedocházelo k jejich zby­tečnému navyšování.
 • Komunikovat s věřitelem – např. telefonicky a v určených lhůtách.
 • Jakákoliv dohodnutá změna smlouvy musí být v podobě písemného dodatku,
  te­lefonické domluvy nestačí.
 • Veškeré případné námitky k vy­máhanému plnění je třeba uplatnit v soudním řízení,
  v pozdějším exekuč­ním řízení již k námitkám ne­bude přihlíženo.
 • Pokud nás věřitel delší dobu neosloví, poté, co přestaneme splácet, nespoléhat na to, že na náš dluh třeba zapomněl. Po delší době se z tisícových dluhů mohou stát i statisícové.
 • Některé dlu­hy sebou nesou i jiné sankce než jen peněžní – je proto třeba stanovit si priority. Nezaplatím nájem – hrozí mi vystěhování, nezaplatím energie – budou mi odpojeny, nezaplatím dluh, který je zajištěn vaším majet­kem – přijdu o něj.
 • Mějme na paměti, že jde o do­hodu dvou smluvních stran a zále­ží tak zejména na věřiteli, zda nám po zvážení všech rizik bude ocho­ten pomoci. Pokud nemůžeme platit plnou splátku, je vhodné hradit alespoň dle možností – případný nedopla­tek tak nebude tak vysoký jako kdybychom nezaplatili nic, a věřiteli ukážeme že se snažíte si­tuaci řešit,
 • Pokud změníme bydliště či te­lefon, nezapomeňme to oznámit věřiteli.
 • Nevytloukejme klín klínem. Každá další půjčka zhoršuje naše mož­nosti situaci řešit.
 • V případě potíží s nesplácením zá­vazků vždy co nejdříve vyhledejte odbornou bezplatnou pomoc.
Co potřebuji k tomu, abych mohl podat návrh na insolvenci spojený s žádostí o povolení oddlužení?

Pokud jsme se dostali do problému se splácením, máme více půjček, začali jsme vytloukat klín klínem a nevíme, jak dál, existuje řešení. Jedním ze způsobů, jak vyřešit naše dluhy, je podat návrh na insolvenci spojený s žádostí o povolení oddlužení dle insolvenčního zákona. Díky němu můžeme řešit všechny dluhy, které máme, ať už jde o dluhy z půjček, na nájmu či na službách. Při splnění zákonných podmínek nám při skončení oddlužení může být zbytek dluhů prominut.

O oddlužení rozhoduje soud na návrh samotného dlužníka. Návrh se podává na předepsaném formuláři a dlužník jej může podat prostřednictvím oprávněné osoby a těmi jsou: advokát, notář, soudní exekutor (pokud proti dlužníkovi nebo jeho manželu nevede exekuční řízení), insolvenční správce, nebo akreditovaná osoba,
Aby soud dlužníkovi oddlužení povolil, musí spl­ňovat zákonné podmínky:

 • Dlužník musí prokázat, že je v úpadku nebo mu úpadek hrozí – má minimálně dva různé věřitele u kterých má závazky po splatnosti a není schopen jim do­stát, nebo je si vědom, že v nejbližší době nebude schopen závazky plnit.
 • Dlužník musí mít dostatečný pří­jem nebo dostatečný majetek na úhradu měsíční odměny insolvenčnímu správci (aktuálně 1.089,– Kč měsíčně včetně DPH) a minimálně stejné částky k přerozdělení věřitelům. Zabavitelná částka vychází z dlužníkova příjmu a její výpočet je stanoven zákonem.
 • Návrhem nesmí být sledován ne­poctivý záměr – nadměrné zadlužování, závazky pouze z poslední doby.

Standardní doba oddlužení trvá 60 měsíců od rozhodnutí o způsobu oddlužení. U starobních a invalidních důchodců II. a III. stupně se tato doba zkracuje na 36 měsíců. Od června 2019 není vyžadována úhrada minimálně 30 % celkové dlužné částky, avšak dlužník musí učinit vše, co lze po něm spravedlivě požadovat, aby splatil co nejvíce.

Způsoby oddlužení

 • Plněním splátkového kalendáře z našeho příjmu, ze kterého nám budou prováděny splátky v zákon­ném rozsahu. Nemusí se přitom jednat jen o příjem z pracovního poměru. Oddlužit se lze i z důchodu. Splátkový kalendář je stanoven na 5 let.
 • Zpeněžením majetkové podstaty – pokud máme ve svém vlastnictví nemovitost., případně movitý majetek vyšší hodnoty. Dlužník není povinen vydat ke zpeněžení přiměřené obydlí, tedy svůj byt či dům nebo jakoukoliv jinou věc, ve které bydlí (třeba chatku nebo hausbót), pokud není tato nemovitost předmětem zástavního práva a jeho hodnota nepřesáhne srovnávací hodnotu stanovenou v nařízení vlády (tzv. chráněné obydlí).

Oddlužení není pro každého. Pokud se rozhodujeme o podání návrhu na insolvenci spojeného s žádostí o povolení oddlužení, je třeba zhodnotit veš­kerá rizika, která nás v tomto procesu mohou potkat. Je třeba propočítat, zda je náš příjem dostatečný na to, abychom v průběhu oddlužení mohli hradit běžné životní náklady a náklady spojení s oddlužením (úhrada insolvenčnímu správci a splátky). Pomoc můžeme vyhledat v odborných sociálních poradnách, které nám zdarma pomo­hou posoudit, zda je v naší situaci vhodné žádat o oddlužení, zda nám v naší situaci může soud oddlužení povolit a mo­hou nám také návrh na povolení oddlužení vyhotovit.

Doporučení:
V případě exekuce či oddlužení vždy vyhledejte odbornou pomoc.