Pro školy

Preventivní programy
pro školy

 

Programy zaměřené na rozvoj třídního kolektivu

Jedná se o speciální programy pro třídní kolektivy, jejichž cílem je podpora rozvoje třídního klimatu a mezilidských vztahů ve třídě, a to včetně vztahu učitel – žáci. Program lze využít pro nové třídní kolektivy, při obměně kolektivu, při nástupu nového žáka nebo učitele a ve stabilních kolektivech jako motivační a rozvojový program zaměřený na podporu spolupráce, vztahů mezi žáky apod. Program může rovněž reagovat na aktuální dění ve třídě a intervenovat přímo ke konkrétní problémové oblasti.

Programy nejčastěji probíhají formou tematických bloků o délce 2–4 vyučovacích hodin, v rámci nichž lektoři využívají kombinace metod sociální, pedagogické a terapeutické práce, kdy pracují s několika typy aktivit s důrazem na aktivní zapojení žáků (práce ve skupinách, práce s příběhy, pracovní listy, výstupy v podobě plakátů, apod.). Program je zpravidla realizován dvojicí lektorů, kteří si sami zajišťují pomůcky.

Pro zajištění vyšší efektivity programu je žádoucí aktivní zapojení třídního učitele. Podmínkou pro realizaci programu je samostatná třída nebo jiný nerušený prostor, který je možné dispozičně přizpůsobit aktuálním požadavkům programu.

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování

Jedná se o programy, které jsou tematicky zaměřené na zvýšení informovanosti žáků a pozitivní změnu jejich postojů v rámci určité problematiky z oblasti rizikového chování. Aktuálně se zaměřujeme zejména na témata týkající se nástrah a rizik spojených s užíváním sociálních sítí a kyberšikany. Jsme rovněž schopni připravit preventivní program na míru, zaměřený na jakékoliv jiné téma z oblasti rizikového chování.

Programy nejčastěji probíhají formou tematických bloků o délce 2–4 vyučovacích hodin, v rámci nichž lektoři využívají kombinace metod sociální, pedagogické a terapeutické práce, kdy pracují s několika typy aktivit s důrazem na aktivní zapojení žáků (práce ve skupinách, práce s příběhy, pracovní listy, výstupy v podobě plakátů, apod.). Program je zpravidla realizován dvojicí lektorů, kteří si sami zajišťují pomůcky.

Podmínkou pro realizaci programu je samostatná třída nebo jiný nerušený prostor, který je možné dispozičně přizpůsobit aktuálním požadavkům programu.

Adaptační programy

Specifický typ programu určený pro nové třídní kolektivy, které potřebují podporu při formování skupiny, vzájemném seznamování a navazování nových vztahů. Program je sestaven ze zážitkových a sportovních aktivit a aktivit posilujících sociální a komunikační dovednosti žáků, aby optimálně pokrýval všechny potřebné roviny formování nové skupiny. Do programu může být na základě požadavků učitele zahrnuto i např. vytvoření komunikační dohody třídy, třídní samosprávy apod.

Podmínkou je přítomnost třídního učitele a jeho aktivní zapojení do připravených aktivit. Tato podmínka výrazně zvyšuje efektivitu celého procesu práce s třídním kolektivem. Program je standardně zajištěn dvěma lektory pro jednu třídu a zpravidla je rozdělen na dopolední a odpolední blok. V naší nabídce je realizace programů pro jednodenní, dvoudenní i třídenní adaptační pobyty.

Naše organizace zajišťuje pouze lektorský tým, který dojíždí na místo konání pobytu. Pojištění, strava, ubytování a program mimo dopolední a odpolední bloky je v kompetenci školy.