Projekt „Zkus to jinak! 2023“

Hlavním cílem projektu je posílit primární prevenci rizikového chování mládeže prostřednictvím realizace jednodenních i vícedenních volnočasových a zážitkových aktivit. Dílčím cílem projektu je posílení možností smysluplného trávení volného času, které jsou pro cílovou skupinu mládeže atraktivní. Projekt je svou koncepcí rovněž zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a podporu sociální interakce u cílové skupiny. Projektové aktivity směřují k posílení a podpoře pozitivních návyků v oblasti trávení volného času dětí a mládeže. Projekt zahrnuje aktivity volnočasového charakteru, které jsou doplněny o specifické programy přispívající k osobnostnímu rozvoji cílové skupiny.

Způsob trávení volného času dospívající mládeže je v rámci primární prevence klíčovou oblastí. Projekt reaguje na potřeby cílové skupiny mít k dispozici alternativní způsoby trávení volného času, které jsou společensky přijatelné a pro cílovou skupinu atraktivní. Aktivity projektu posilují nabídku trávení volného času ohrožené mládeži, a to s ohledem na finanční možnosti této cílové skupiny. V rámci projektu jsou cílové skupině předávány pozitivní návyky v oblasti trávení volného času a tyto návyky jsou u ní posilovány působením odborných pracovníků. Dále je s cílovou skupinou pracováno na upevnění, posílení a rozvoji pozitivních osobnostních charakteristik prostřednictvím zážitkových her a skupinových aktivit.

Projekt navazuje na sérii obdobných projektů nesoucích název Zkus to jinak! 2012 – 2022, které byly cílovou skupinou vždy velmi pozitivně reflektovány. Zájem cílové skupiny vždy převyšoval možnosti projektu. V přípravné fázi projektu byla zpracována souhrnná evaluace předchozích projektů. Z této evaluace vyplývá, že největší poptávka ze strany cílové skupiny je kontinuálně po výjezdních víkendových pobytech, jelikož pro mnoho jedinců tyto víkendové pobyty představují jednu z mála možností, jak trávit volný čas mimo jejich přirozené prostředí. V roce 2023 bylo možné realizovat vícedenní aktivity v plánované podobě. Kuchařské dílny jsou rovněž aktivitou, kterou cílová skupina hodnotí velmi pozitivně, a to i s ohledem na získání dovedností, která pak následně využije v běžném životě.

Projekt svou koncepcí řeší nedostatečnou nabídku pozitivních způsobů trávení volného času, která by byla finančně dostupná a atraktivní pro neorganizovanou mládež trávící čas v prostředí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Díky projektu byly zrealizovány 3 víkendové pobyty, 3 akce spojené s přespáním v klubu a 8 zážitkových programů. V těchto aktivitách bylo podpořeno celkem 149 osob.

Zpětná vazba na aktivity projektu byla tradičně velmi pozitivní a vysoký zájem o účast v projektu ze strany cílové skupiny vypovídá o jeho potřebnosti.

Projekt „Zkus to jinak! 2023“ byl podpořen z rozpočtu Zlínského kraje částkou 62 000,– Kč. Celkové náklady projektu činily 104.259,– Kč.

Projekt „Zkus to jinak! 2023“ byl podpořen z rozpočtu Zlínského kraje.