Projekt „Zkuste nám dát šanci “

  • Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00346
  • Zahájení projektu: 1. 11. 2014
  • Ukončení projektu: 31. 10. 2015
  • Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
  • Investiční priorita: 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
  • Výzva: Výzva pro předkládání GP 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Projekt je prioritně určen pro osoby se zdravotním postižením, které se chtějí uplatnit na trhu práce. Jedná se zejména o osoby, které mají malou nebo žádnou pracovní zkušenost. Potřeba navrhnout tento projekt vychází z osobních zkušeností realizátora s cílovou skupinou a ze zkušeností z oblasti vzdělávání cílové skupiny.

Cílem tohoto projektu je především pomoc účastníkům překonat úskalí, se kterými se tato cílová skupina setkává při hledání pracovního uplatnění, zvýšit kvalifikaci účastníků a jejich sociální integraci.

Projekt je koncipován jako soubor několika na sebe navazujících činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny, tak aby usnadnil přístup cílové skupina na trh práce pomocí poradenských služeb (bilanční diagnostika a motivační program), profesním vzděláváním (rekvalifikace) asistencí při vyhledávání a získávání zaměstnání, podporou uplatnění na trhu práce (tvorba nových pracovních míst) včetně podpůrných služeb (jízdné, strava, mzdové příspěvky).

Délka projektu je 12 měsíců.

Prioritně vybereme zájemce z osob, které v rámci analýzy Slavičínska, Luhačovicka a Valašsko-Kloboucka a na základě vyplněného dotazníku projevily zájem o vstup do projektu. Během celého projektu budou mít účastníci možnost konzultací formou individuálního poradenství. Účastníci zahájí projekt poradenským servisem – bilanční diagnostikou, na kterou bude navazovat motivační program. Po absolvování motivační části bude navazovat kurz informačních a komunikačních technologií (ICT). V rámci profesního vzdělávání budou mít účastníci možnost absolvovat rekvalifikační kurzy. Všem účastníkům projektu umožníme získat pracovní místo podpořené mzdovým příspěvkem po dobu trvání projektu s výší úvazku vzhledem k jejich zdravotním omezením. Cílem projektu je aktivizace a motivace cílové skupiny k začlenění a návratu na trh práce, další profesní vzdělávání, vyhledání zaměstnání a jeho udržení.

Projekt „Zkuste nám dát šanci “ je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačníhoprogramu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.