Sociální služby

Poradenské centrum
Zebra

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KAMPAK

Poradenské centrum Zebra

Posláním Poradenského centra ZEBRA je pracovat na zlepšení sociální situace svých klientů s maximálním využitím jejich schopností, dovedností a odborných kapacit pracovníků centra.

Poradenské centrum ZEBRA poskytuje klientům služby v oblasti sociálně – právní, psychologické a terapeutické, a to jak v ambulantní, tak v terénní formě.

Pracovníci služby pracují se svými klienty na podpoře jejich kompetencí k řešení nepříznivé sociální situace a snaží se maximálně rozvíjet jejich samostatnost a nezávislost na sociální službě.

Poradenské centrum ZEBRA se zaměřuje na komplexní práci s klienty a nabízí jim poradenství v oblasti sociálně právní a dluhové, psychologické a terapeutické poradenství, mediaci a krizovou intervenci. Poskytované služby jsou bezplatné a jsou poskytovány osobám z cílových skupin rodin s dětmi, dětí, osob v krizi, obětem domácího násilí, osobám vedoucím rizikový způsob života a seniorům.

Cílovou skupinou Poradenského centra ZEBRA (PCZ) jsou níže uvedené osoby a jejich blízké osoby, které se vyskytují v nepříznivé sociální situaci a mají zájem pracovat na jejím zlepšení s využitím odborné pomoci pracovníků PCZ:

  • Rodiny s dítětem/dětmi
  • Oběti domácího násilí
  • Osoby v krizi
  • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • Děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
  • Senioři ve věku 60 let a výše

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KAMPAK

Nízkoprahové zařízení Kampak? je registrovanou sociální službou podle zákona 108/2006. Cílem zařízení je minimalizovat rizika související se způsobem života dospívajících mladých lidí a mladých dospělých od 15 do 26 let, ohrožených sociálně patologickými jevy umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit jejich problémy, pomáhat mládeži v obtížných životních situacích, a v situacích ohrožení sociálním vyloučením.

Služby jsou poskytovány všem jedincům z cílové skupiny dle jejich specifik, s důrazem na vlastní individualitu jedince – a to bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví. Přístup do nízkoprahového zařízení není pro uživatele služby omezen financemi. Návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostorách zařízení, tak ve volbě vykonávaných činností.

Principy poskytování služby
Principy služby jsou nezávislost, diskrétnost, bezplatnost, nestrannost a dostupnost. Specifickým principem služby je nízkoprahovost a anonymita, což znamená, že poskytovatel služby při kontaktu s uživatelem služby nevyžaduje žádná osobní data a zároveň usiluje o maximální snižování sociálních, psychologických i dalších bariér, které by uživatelům bránily službu vyhledat.