Projekt „Zkuste nám dát šanci“


PROJEKT „ZKUSTE NÁM DÁT ŠANCI“

Projekt „Zkuste nám dát šanci“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

 esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK

 Číslo a název výzvy: D6 Výzva pro předkládání GP 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Číslo a název oblasti podpory:             4.3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Číslo a název prioritní osy:                  4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti 

Název programu:                                  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu:                   CZ.1.04/3.3.05/D6.00346

POPIS PROJEKTU:

Projekt je prioritně určen pro osoby se zdravotním postižením, které se chtějí uplatnit na trhu práce. Potřeba navrhnout tento projekt vychází z osobních zkušeností realizátora s cílovou skupinou a ze zkušeností z oblasti vzdělávání cílové skupiny.

Cílem tohoto projektu je především pomoc účastníkům překonat úskalí, se kterými se tato cílová skupina setkává při hledání pracovního uplatnění, zvýšit kvalifikaci účastníků a jejich sociální integraci.

Projekt je koncipován jako soubor několika na sebe navazujících činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny, tak aby usnadnil přístup cílové skupina na trh práce pomocí poradenských služeb (bilanční diagnostika a motivační program), profesním vzděláváním (rekvalifikace) asistencí při vyhledávání a získávání zaměstnání, podporou uplatnění na trhu práce (tvorba nových pracovních míst) včetně podpůrných služeb (jízdné, strava, mzdové příspěvky).

Délka projektu je12 měsíců.

Prioritně vybereme zájemce z osob, které v rámci analýzy Slavičínska, Luhačovicka a Valašsko-Kloboucka a na základě vyplněného dotazníku projevily zájem o vstup do projektu. Během celého projektu budou mít účastníci možnost konzultací formou individuálního poradenství. Účastníci zahájí projekt poradenským servisem – bilanční diagnostikou, na kterou bude navazovat motivační program. Po absolvování motivační části bude navazovat kurz informačních a komunikačních technologií (ICT). V rámci profesního vzdělávání budou mít účastníci možnost absolvovat rekvalifikační kurzy. Všem účastníkům projektu umožníme získat pracovní místo podpořené mzdovým příspěvkem po dobu trvání projektu s výší úvazku vzhledem k jejich zdravotním omezením. Cílem projektu je aktivizace a motivace cílové skupiny k začlenění a návratu na trh práce, další profesní vzdělávání, vyhledání zaměstnání a jeho udržení.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Cílovou skupinou projektu „Zkuste nám dát šanci“ jsou osoby se zdravotním postižením – tělesným, smyslovým, mentálním nebo kombinovaným – tedy osoby s 1, 2. nebo 3 stupněm invalidity nebo osoby, které sice nejsou invalidní, ale mají ze zdravotních důvodů sníženou pracovní schopnost.

ZKUŠENOSTI S CÍLOVOU SKUPINOU:

Projekt navazuje na  realizovaný projekt „Zkuste to s námi“ (rozpočet 3,9 mil.) V jeho rámci je podporováno 24 osob se zdravotním znevýhodněním, z nichž většina byli mladí lidé do 30 let. Tato cílová skupina patří ke skupinám nejvíce ohroženým sociálním vyloučením.

Při realizaci projektu „Zkuste to s námi“ jsme se v našem regionu setkali s velmi silnou cílovou skupinou zdravotně znevýhodněných, kteří měli zájem vstoupit do projektu a vzhledem k omezené kapacitě, jsme nemohli zařadit všechny, kteří by si pomoc a podporu zasloužili. Domníváme se, že výstupy projektu „Zkuste to s námi“ prokazují potřebnost podobných projektů v našem regionu. 

AKTIVITY PROJEKTU:

Aktivity projektu vychází z potřeb cílové skupiny (CS), navazují na sebe a tvoří logický celek, který má vést k naplnění cílů projektu. Vazba aktivit na potřeby cílové skupiny je následující:

Organizační a materiální zabezpečení aktivit projektu 

Výběr účastníků do projektu 

Poradenský servis – Bilanční diagnostika

Motivační program

Kurz informačních a komunikačních technologií 

Individuální podpora 

Vytvoření pracovního místa 

Asistence při vyhledávání a získávání zaměstnání 

Závěrečné vyhodnocení, evaluace a ukončení 

 

EVALUACE PROJEKTU:

Na závěr bude zpracována závěrečná monitorovací zpráva projektu, ve které žadatel zhodnotí dosažené cíle projektu, hodnoty monitorovacích ukazatelů, publicitu projektu, jeho udržitelnost, případné problémy při realizaci a osobní zkušenosti, doporučení a dopady projektu. Výsledky, přínos a dosažené cíle budou zveřejněny na webových stránkách projektu.

Bude zveřejněna závěrečná tisková zpráva o realizaci projektu, jeho cílech a dosažených výsledcích a přínosu pro cílovou skupinu. Cílem zprávy je informovat veřejnost o našem projektu, inspirovat a motivovat ostatní organizace k realizaci vlastních projektů.

 

Comments are closed.