Projekt ZTS


PROJEKT „ZKUSTE TO S NÁMI“

Projekt „Zkuste to s námi“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Číslo a název výzvy:
96 Výzva pro předkládání GP 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Číslo a název oblasti podpory:             3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Číslo a název prioritní osy:                  3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Název programu:                                  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu:                   CZ.1.04/3.3.05/96.00208

Východiska projektu:

Projekt je prioritně určen pro osoby se zdravotním postižením, které se chtějí uplatnit na trhu práce. Jedná se o osoby, které nemají žádnou nebo velmi malou pracovní zkušenost. Projekt má především pomoci účastníkům překonat úskalí, se kterými se tato cílová skupina setkává při hledání pracovního uplatnění, rozšířit jejich kvalifikaci a umožnit jim placenou praxi u spolupracujících zaměstnavatelů.

Potřebnost projektu vyplynula z provedeného průzkumu mezi zdravotně znevýhodněnými a mezi firmami z regionu. Průzkum se týkal situace v zaměstnávání z pohledu samotných zdravotně znevýhodněných a z pohledu ředitelů a jednatelů firem. Cílem komunikace s osobami se zdravotním postižením ze Slavičína a blízkého okolí bylo ověřit, jaké jsou jejich zkušenosti a názory na šance při uplatňování na pracovním trhu v našem regionu. Ukázalo se, že problém se získáním zaměstnání mají téměř všichni absolventi škol se zdravotním znevýhodněním a o nic lépe na tom nejsou ani zdravotně znevýhodnění ve středním věku a starší. Tyto osoby jsou v našem regionu více než ohroženy sociálním vyloučením, kterému čelí pouze díky oddalování doby vstupu na trh práce a případnou účastí na volnočasových aktivitách.

Věříme, že projekt umožní zdravotně znevýhodněným získat alespoň nějakou pracovní zkušenost a pomůže přesvědčit firmy, že tito lidé mohou být pro ně užiteční a že si zaslouží dostat šanci.

Hlavní cíle projektu „Zkuste to s námi“ jsou následující:

–       Prostřednictvím komplexní přípravy posílit šance na integraci osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených, spadajících do cílové skupiny zdravotně znevýhodněných.

–       Pomoci cílové skupině zdravotně znevýhodněných osob zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, a napomoci tak k jejich vstupu, udržení se nebo návratu na trh práce.

–       Prostřednictvím placené praxe a dotovaných pracovních míst umožnit zaměstnavatelům získat zkušenost se zaměstnáváním zdravotně znevýhodněných s cílem přesvědčit je, že takový člověk může být pro firmu užitečný, nebo si přinejmenším zaslouží dostat šanci ukázat své schopnosti. .

Projekt je koncipován jako soubor několika na sebe navazujících činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny, poradenských služeb, asistenci při vyhledávání a získávání zaměstnání včetně podpory doprovodných a podpůrných opatření. Délka projektu je 24 měsíců.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu tvoří osoby se zdravotním postižením – tělesným, smyslovým, lehkým mentálním nebo kombinovaným. Primárně se projekt zaměřuje na mladé lidi do 30 let, kteří jsou zcela bez praxe nebo s minimální praxí. Ti budou tvořit nejméně 60% cílové skupiny. Do 40% mohou být doplněni osobami staršími 30 let až do 45 let.

Projekt počítá s dvěma běhy – každý bude mít po 12 účastnících, kteří nejdříve absolvují psychologicko diagnostickou část, která by měla identifikovat nejvhodnější druh práce pro konkrétní osoby, poté motivační a vzdělávací část, kde získají nové znalosti a dovednosti, dále budou zapojeni do placených praxí ve vybraných firmách a na závěr získají zaměstnání ve spolupracujících firmách. Firmy budou k zaměstnávání zdravotně znevýhodněných motivovány refundací mzdy osob zapojených do projektu.

Inovativnost projektu

Projekt je svým charakterem uceleným komplexem aktivit s kvantifikovatelnými výstupy.
V regionu Slavičínska jde o první projekt zaměřený na pracovní uplatnění zdravotně znevýhodněných osob. Na trhu se sice nabízí možnosti pro všechny zájemce o vzdělávání, ale pro danou cílovou skupinu – osoby se zdravotním znevýhodněním v okrajových oblastech Zlínského kraje jsou tyto nabídky časově a finančně nedostupné. Mají velmi omezené možnosti se dále vzdělávat a usnadnit si nově získanou kvalifikací přístup k zaměstnání. Rekvalifikační kurzy probíhají většinou v krajských nebo okresních městech a výuka probíhá denně v rozsahu minimálně 6 hodin. Dojíždění do místa konání kurzů je pro ně obtížné z důvodu jejich zdravotního stavu. Proto je pro ně velmi důležitá nabídka činností, která je přizpůsobena jejich možnostem a povede k jejich motivaci a aktivizaci k zaměstnání a jeho udržení.

Aktivity projektu

Aktivity projektu vychází z potřeb cílové skupiny (CS), navazují na sebe a tvoří logický celek, který má vést k naplnění cílů projektu. Vazba aktivit na potřeby cílové skupiny je následující:

Organizační a materiální zabezpečení aktivit projektu – potřeba vytvoření technického a organizačního zázemí pro cílovou skupinu – úprava WC na bezbariérové, určení kompetencí realizačního týmu vzhledem k potřebám CS, řešení obslužnosti vozíčkářů apod.

Výběr účastníků do projektu – pečlivý výběr účastníků projektu na základě zjištění jejich potřeb a očekávání

Poradenský servis – Bilanční diagnostika – příslušníci CS nemají potřebné zkušenosti a schopnosti orientovat se ve vlastních předpokladech, silných stránkách osobnosti, vhodných postupech při hledání pracovní příležitosti, eliminaci slabých stránek apod.

Motivační program – příslušníci CS často definují potřebu začlenit se do společnosti, avšak nemají mnohdy dostatečně aktivní postoj k řešení životní situace a vnímání pocitu zodpovědnosti za svoji budoucnost, neumí reálně hodnotit své možnosti a uplatnit individuální potenciál

Kurz informačních a komunikačních technologií – vesměs pouze velmi nízká znalost práce s PC v oblasti ovládání užitečných programů (základní znalost programu MS OFFICE) a práce s informacemi na pracovních serverech u příslušníků CS – základní orientace v práci s textovým editorem a internetem je základním předpokladem počítačové gramotnosti

Profesní vzdělávání a placená praxe – malé nebo nulové dosavadní pracovní zkušenosti příslušníků CS – pomoc k orientaci co obnáší být zaměstnán

Individuální podpora – individuální přístup jako předpoklad k řešení individuálních problémů

Skupinová podpora – klubová setkávání – možnost porovnávání postojů, výměny zkušeností

Vytvoření pracovního místa – získání pracovní zkušenosti, pracovních návyků

Asistence při vyhledávání a získávání zaměstnání – potřeba pomoci zvenčí při hledání vhodné práce

Závěrečné vyhodnocení, evaulace a ukončení – zhodnocení celkového přínosu projektu pro CS

Podrobný popis klíčových aktivit projektu

Organizační a materiální zabezpečení aktivit projektu

V rámci klíčové aktivity budou obsazeny jednotlivé pozice realizačního týmu – stanoveny kompetence, povinnosti a odpovědnost jednotlivých členů a jejich vzájemná zastupitelnost. Stanovený realizační tým vypracuje plán organizačního zabezpečení projektu, časový harmonogram a termíny pravidelných porad realizačního týmu.

Vypracují osobní dotazník, na jehož podkladě budou vybíráni účastníci projektu a připraveny dohody o účasti v projektu.

Na webových stránkách žadatele, bude samostatná část věnována projektu a jeho důležitým mezníkům. Bude připravena a vydána tisková zpráva o zahájení projektu, jejím cílem bude informovat veřejnost o projektu a jeho cílech.

Výběr účastníků do projektu

Účastníci budou do výběru zařazeni na základě svého individuálního zájmu v reakci na provedené dotazníkové šetření a analýzu cílové skupiny, na probíhající propagaci projektu v regionálním a odborném tisku a z plakátů/letáků distribuovaných na veřejných místech.

Potenciální účastníci projektu z řad cílové skupiny budou pozváni na informační semináře, které se uskuteční za účasti celého realizačního týmu. Na úvodní prezentaci bude účastníkům podrobně představen cíl projektu a jeho přínos pro účastníka. Výběr účastníků do projektu je klíčovou aktivitou, proto bude úvodní představení projektu doplněno o tzv. screeningové interview s jednotlivými potenciálními zájemci neboli úvodní osobní pohovor realizačního týmu s klientem. Jeho cílem bude zjistit, zda lze potenciálního zájemce považovat za vážného kandidáta a zda splňuje všechny požadavky kladené na cílovou skupinu projektu ještě předtím, než bude podepsána s klientem dohoda o účasti v projektu.

Na závěr informačního semináře budou účastníci požádáni o vyplnění dotazníku, v němž individuálně nadefinují své cíle a výsledky, kterých by chtěli účastí v projektu dosáhnout a zároveň subjektivně zhodnotí celkovou srozumitelnost úvodní prezentace projektu.

Poradenský servis

Cílem klíčové aktivity je poskytnout klientovi komplexní poradenství prostřednictvím využití individuálních a skupinových konzultací, které mu usnadní orientaci o jeho předpokladech, silných stránkách osobnosti, případně vhodných postupech k nalezení pracovní příležitosti. Umožní mu i orientaci v jeho případných nedostatcích a rezervách. Bilanční diagnostika je poradenský servis rozpoznávající na základě využití komplexních odborných diagnostických metod dvě základní složky účastníka – na jedné straně znalosti, schopnosti a předpoklady pro výkon určité profese, na straně druhé jeho motivaci a chuť pracovat a aktivně si hledat své uplatnění na trhu práce.

Motivační program

Hlavním cílem programu je motivovat účastníky k aktivnímu postoji k řešení životní situace, pocitu zodpovědnosti za svoji budoucnost, posílit poznání sebe samých, svých možností a povzbudit v nich zájem o vzdělávání a získání pracovního uplatnění.

Motivační program je koncipován tak, aby každý účastník byl připraven lépe využít svého individuálního potenciálu a schopnosti optimálně nasměrovat svůj další rozvoj. Dílčími cíli motivačního programu je dosáhnout u každého účastníka schopnosti reálně stanovat své osobní cíle a kroky k jejich dosažení, rozumět sám sobě, lidem a prostředí, ve kterém žije, osvojit si základní komunikační dovednosti, lépe prezentovat své názory a osvojit si nezbytné praktické dovednosti nutné k ucházení se o pracovní uplatnění – nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. Každý účastník by měl chápat pracovní činnost jako příležitost k seberealizaci.

Kurz informačních a komunikačních technologií

Dle předběžného šetření má převážná většina osob jen minimální znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií. Získání počítačové gramotnosti na všeobecné úrovni proto pokládáme za nezbytnou součást vzdělávací části projektu. Účastnící vzdělávací aktivity projdou kurzem obsluhy PC a získají znalosti na úrovni začátečníků nebo mírně pokročilých, což je nezbytné pro další posílení schopnosti aktivně každodenně užívat informační technologie při získávání orientace na trhu práce, vyhledávání zaměstnání prostřednictvím IT, ale také při získávání a užívání informací elektronickou cestou, při elektronické komunikaci s úřady, ale i se svými známými a rodinou, čímž posílíme sociální začlenění této skupiny do společnosti.

Profesní vzdělávání a placená praxe

V rámci profesního vzdělávání se účastníci budou aktivně účastnit vzdělávacích kurzů, které povedou k získání nových znalostí, dovedností a kompetencí pro jejich uplatnění na trhu práce. Vzhledem k možnostem cílové skupiny a potřebám trhu práce v regionu byly navrženy specifické profesní kurzy

Odborná praxe na „cvičném pracovišti“ – účastník bude docházet po dobu 6 týdnů na cvičné pracoviště pod dohledem koordinátora, kde získá dovednosti a kompetence potřebné pro zařazení na trh práce a trvalé udržení zaměstnání. Cílem aktivity je pravidelná docházka účastníka projektu na pracoviště (aktivace pracovních návyků), činnost v přesně vymezené pracovní době (upevnění a upravení pracovních návyků) a prohloubení získaných znalostí a dovedností.

Individuální podpora

V rámci individuální podpory bude probíhat kontakt jednotlivých účastníků s koordinátorem Cílem je snaha o maximální podporu účastníků a možnost konzultovat s asistentem své problémy. Aktivita pomůže účastníkům lépe se zorientovat ve svých možnostech a kvalifikovaněji se poté rozhodovat.

V rámci aktivity bude zpracován „Osobní plán účastníka projektu“, který bude veden po celou dobu realizace.

Koordinátor bude konzultovat s účastníkem projektu aktivity směřující k jeho uplatnění na trhu práce, příp. postup a výsledky osobní prezentace u potenciálního zaměstnavatele. Účastníci mu sdělí vlastní představu o svém budoucím uplatnění a konkrétní činnosti směřující k jejich zaměstnání. V osobním plánu bude průběžně monitorována motivace a aktivita v rámci projektového vzdělávání, včetně individuálních odborných doporučení pro klienta.

Skupinová podpora

Účastníci projektu se budou setkávat v rámci skupinové podpory. Setkání budou probíhat v otevřeném prostředí a všichni zúčastnění si budou vzájemně předávat zkušenosti a podporovat se v absolvování a naplnění osobního plánu.

Klubové aktivity budou doplněny čtyřmi odbornými přednáškami, které se budou realizovat v obou bězích:

1. setkání

Relaxace – význam relaxace k vyššímu výkonu a spokojenějšímu životu – metody relaxace a odpočinku, duševní relaxace, tělesná relaxace, vybrané relaxační techniky vhodné pro cílovou skupinu

2. setkání

Muzikoterapie a Aromaterapie – co je muzikoterapie, jak se využívá, jak pomáhá, co je aromaterapie, co jsou aromaterapeutické oleje, jak funguje aromaterapie, její využití.

3. setkání

Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené, důchodové pojištění, vzdělávání zdravotně postižených dětí, problematika zaměstnávání zdravotně postižených občanů, problematika bydlení, poskytované příspěvky, správní řízení, působnost orgánů, kde vám pomohou. Sociální služby a pomoc v hmotné nouzi – sociální služby, zdroje úhrady sociálních služeb, smlouvy o poskytování sociální služby, poskytovatelé sociální služby, pracovníci působící v sociálních službách, používání prostředků omezujících pohyb, působnost orgánů při zajišťování sociální služeb, příspěvek na péči apod.

4. setkání

Supervizní setkání s psychologem – seznámení s problémy osob se zdravotním postižením, psychodiagnostická činnost za účelem řešení krizových stavů, intrapsychických či interpersonálních konfliktů, analýza motivů, tužeb a potřeb se zaměřením na chování a životní styl.

Vytvoření pracovního místa

V přímé souvislosti s projektem bude vytvořeno devět nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním – pracovní poměr bude vzhledem k tomu, že se jedná o osoby se zdravotním postižením stanoven s ohledem na jejich možnosti.

Nová pracovní místa budou podpořená formou úhrady mzdových nákladů u zaměstnavatele po dobu minimálně 6 měsíců.

Příspěvek na úhradu mzdových nákladů na nové pracovní místo bude poskytnut ve výši 100 % osobních nákladů (hrubá mzda včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění).

Asistence při vyhledávání a získávání zaměstnání

Po celou dobu realizace projektu budou účastníci projektu motivováni k aktivnímu hledání zaměstnání ve spolupráci s koordinátorem. Koordinátor doprovází, nabízí možnosti zaměstnání a zprostředkovává prvotní kontakt se zaměstnavatelem. Cílem koordinátora je účastníka aktivovat, motivovat a podporovat při hledání a získávání zaměstnání a snaží se dosáhnout maximální zaměstnanosti účastníků, kteří jsou zapojeni do projektu.

Součástí aktivity bude taktéž tzv. „burza pracovních příležitostí“ – vytvořená volně přístupná systematická databáze volných pracovních míst a příležitostných brigád/přivýdělků na Slavičínsku. Luhačovicku a Valašskokloboucku.

Závěrečné vyhodnocení, evaulace a ukončení

Závěrečná evaluace projektu bude spojovat vyhodnocení úspěšnosti a efektivity jednotlivých vzdělávacích aktivit, projektového řízení a působení realizačního týmu a zaměstnavatelů. Každá klíčová aktivita projektu bude zakončena hodnotícím dotazníkem, ve kterém účastníci subjektivně a anonymně posoudí aktivitu, svoji spokojenost a její přínos, tímto bude zajištěna zpětná vazba od cílových skupin. V rámci realizačního týmu, zaměstnavatelů a odborné veřejnosti bude na společném odborném semináři vyhodnocena vzájemná dosavadní spolupráce organizací různého typu a její dopady na integraci cílové skupiny do společnosti a na trh práce.

Evaluace projektu:

1. Co funguje velmi dobře, přínos projektu – faktory úspěchu .

2. Co nefunguje tak dobře, kde bylo potřeba učinit opatření k eliminaci- faktory selhání.

3. Nové inovativní postupy pro cílovou skupinu směrem k integraci na trh práce.

Na závěr bude zpracována závěrečná monitorovací zpráva projektu, ve které žadatel zhodnotí dosažené cíle projektu, hodnoty monitorovacích ukazatelů, publicitu projektu, jeho udržitelnost, případné problémy při realizaci a osobní zkušenosti, doporučení a dopady projektu. Výsledky, přínos a dosažené cíle budou zveřejněny na webových stránkách projektu.

Bude zveřejněna závěrečná tisková zpráva o realizaci projektu, jeho cílech a dosažených výsledcích a přínosu pro cílovou skupinu. Cílem zprávy je informovat veřejnost o našem projektu, inspirovat a motivovat ostatní organizace k realizaci vlastních projektů.

Comments are closed.