Poradenské centrum Zebra


Posláním Poradenského centra ZEBRA je pracovat na zlepšení sociální situace svých klientů s maximálním využitím jejich schopností, dovedností a odborných kapacit pracovníků centra.

Poradenské centrum ZEBRA poskytuje klientům služby v oblasti sociálně – právní, psychologické a terapeutické, a to jak v ambulantní, tak v terénní formě.

Pracovníci služby pracují se svými klienty na podpoře jejich kompetencí k řešení nepříznivé sociální situace a snaží se maximálně rozvíjet jejich samostatnost a nezávislost na sociální službě.

Poradenské centrum ZEBRA se zaměřuje na komplexní práci s klienty a nabízí jim poradenství v oblasti sociálně právní a dluhové, psychologické a terapeutické poradenství, mediaci a krizovou intervenci. Poskytované služby jsou bezplatné a jsou poskytovány osobám z cílových skupin rodin s dětmi, dětí, osob v krizi, obětem domácího násilí, osobám vedoucím rizikový způsob života a seniorům.

Cílovou skupinou Poradenského centra ZEBRA (PCZ) jsou níže uvedené osoby a jejich blízké osoby, které se vyskytují v nepříznivé sociální situaci a mají zájem pracovat na jejím zlepšení s využitím odborné pomoci pracovníků PCZ:

 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Oběti domácího násilí
 • Osoby v krizi
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • Děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • Senioři ve věku 60 let a výše

Osoby z výše uvedených cílových skupin mohou využívat nabízených skupin bezplatně, v rozsahu, který potřebují.

Pracovníci PCZ respektují hodnoty individuality člověka, jeho důstojnost a potřeby bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu pleti, etnickou příslušnost, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení. (Antidiskriminační zákon 198/2009 Sb.)

Zásady poskytování služby

Poskytování služeb se v Poradenském centru ZEBRA řídí platnou legislativou vztahující se k poskytování sociálních služeb a těmito základními zásadami:

 • Služby jsou cílovým skupinám poskytovány bezplatně
 • Uživatel využívá služeb PCZ dobrovolně nebo na základě rozhodnutí soudu či jiné příslušné instituce
 • Uživatel může využít možnost anonymního režimu využívání služeb v PCZ, pouze ve výjimečných případech mu toto není umožněno (týká se klientů, u kterých je pravděpodobnost spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí)
 • Pracovníci PCZ nabízí uživateli možnost vybrat si variantu a způsob řešení jejich situace, který bude odpovídat jejich hodnotám, přesvědčení a jejich rozhodnutí respektují
 • Pracovníci PCZ přistupují k uživatelům a jejich situaci s maximálním respektem a individuálně vyhodnocují své pracovní postupy směrem ke každému uživateli, využívají k tomu podporu celého týmu
 • Pracovníci PCZ využívají maximálně schopností a dovedností svých uživatelů a aktivně je zapojují do řešení jejich situace
 • Pracovníci PCZ pracují s uživatelem tak, aby maximálně podpořili jeho samostatnost a preventovali závislost na službě

Poradenské centrum mohou uživatelé využívat v jeho provozní době a na místech, kde služba sídlí. V odůvodněných případech mohou klienti využívat rovněž terénní formu poskytování služby. Těmito důvody jsou: zdravotní stav neumožňující návštěvu ambulance, obtížná dopravní dostupnost, hmotná nouze, akutní krizová situace.

Proces jednání se zájemcem o službu a vstup uživatele do služby je v Poradenském centru ZEBRA ošetřen vlastním metodickým postupem. Při těchto procesech dbají pracovníci centra zejména na to, aby zjistili příslušnost zájemce o službu k cílové skupině služby a porozuměli jeho potřebám a situaci, ve které se nachází. Pokud pracovníci vyhodnotí, že osoba spadá do cílové skupiny služby a jeho/její zakázka odpovídá nabídce služeb PCZ, nabízí zájemci vstup do služby. Dále se pracovníci centra soustředí na sdělení všech informací, které jsou pro klienta důležité, pokud má zájem se stát klientem služby – podmínky poskytování služby, pravidla, zásady, průběh služby, apod. V případě, že je do procesu práce s klientem zapojena i jiná organizace, která klienta do služby doporučí a má zájem na případu klienta dále spolupracovat, dbají pracovníci centra na aktivní zapojení zástupce organizace během dojednávání kontraktu s klientem. Zde se soustředí zejména na dojednání zakázky spolupráce a způsob sdílení informací.

Klienti mohou službu využít bez předchozí domluvy a vyhledat pracovníka přímo v zařízení, kde je služba ambulantně poskytovaná. Vzhledem k dobré praxi však doporučujeme kontaktovat službu nejprve telefonicky (tel: 608 899 408) či emailem (email: poradnazebra@gmail.com) a domluvit se termín schůzky předem.

Popis služby

Poradenské centrum ZEBRA je komplexním pracovištěm, které umožňuje současně pracovat se svými klienty ve více oblastech, které je negativně sociálně ovlivňují.

V rámci své vnitřní organizační struktury je PCZ rozděleno na dvě části, a to:

 1. Občanské poradenství (je zajištěno sociálním pracovníkem a externí právní pomocí) – zahrnující oblast sociálního, občanského, dluhového a právního poradenství
 2. Psychologické a terapeutické poradenství (je zajištěno psychologem, mediátorem a terapeuty) – zahrnující psychologické a terapeutické poradenství, terapii, mediaci a krizovou intervenci

Tyto podsložky spolu aktivně komunikují a spolupracují a umožňují tak s klientem pracovat komplexně, pokud to jeho situace vyžaduje, a to bez nutnosti vyhledání další návazné služby.

Dle § 4, vyhl. 505/2006 Sb. se základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb

Pracovníci Poradenského centra ZEBRA se orientují v síti návazných sociálních a dalších služeb (z oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, NNO, apod.), aktivně se do této sítě zapojují a v případě potřeby uživatele na tyto služby dále odkazují.

 • sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí

Poradenské centrum ZEBRA zajišťuje služby sociálního pracovníka, právní služby, služby psychologa, mediátora a služby terapeutů pro děti, páry i rodiny.

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Poradenské centrum ZEBRA zajišťuje služby sociálního pracovníka, právní služby, služby psychologa, mediátora a služby terapeutů pro děti, páry i rodiny. Dále aktivně spolupracuje s návaznými službami, které pro své klienty dále využívá.

Všechny základní činnosti mohou osoby z cílové skupiny využívat bezplatně a v jakémkoliv rozsahu.

Pravidla poskytování služby

Služba je poskytována v souladu s etickými principy sociální práce a s důrazem na ochranu práv uživatele. Službu lze poskytovat anonymně, přičemž každý uživatel si vybírá, zda možnost anonymity využije či nikoliv.

Provoz poradny je zajištěn celoročně, dle provozní doby zařízení, která může být v opodstatněných případech upravena poskytovatelem. V mimořádných situacích je možno sjednat individuální kontaktní schůzku konkrétního uživatele nebo jeho blízkých osob s pracovníkem nebo pracovníky zařízení i mimo standardní provozní hodiny služby.

Poradenské centrum ZEBRA poskytuje služby na třech pracovištích, v ambulantní i terénní formě.

Každé pracoviště má vlastní provozní dobu, odborný tým pracovníků je pro obě pracoviště stejný.

Ve dnech pracovního klidu a státních svátků je služba zavřená.

PRACOVIŠTĚ SLAVIČÍN, Horní náměstí 111

Ambulantní forma

                               Bez objednávky                      Na objednávku

Pondělí                                                                   12:00 – 16:00 hodin               

Úterý                      10:00 – 12:00                          12:00 – 17:00 hodin

Čtvrtek                                                                  9:00 – 17:00 hodin

PRACOVIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY, Masarykovo náměstí 1079

Ambulantní forma

                               Bez objednávky                      Na objednávku

Pondělí                                                                   10:00 – 17:00 hodin               

Úterý                      10:00 – 12:00                          12:00 – 18:00 hodin

Středa                                                                  9:00 – 17:00 hodin

TERÉNNÍ FORMA

                                                                       Na objednávku

Pátek                                                                      08:00 – 12:00 hodin

Pravidla pro poskytování služby se řídí obecnými morálními pravidly, pravidly slušného chování a etickými zásadami sociální práce.

Mezi základní pravidla pro využívání služeb Poradenského centra ZEBRA patří:

 • Slušné chování – k pracovníkům, k ostatním uživatelům, k zařízení a vybavení
 • Zákaz konzumace návykových látek ve vnitřních i venkovních prostorách zařízení
 • Vzájemný respekt a tolerance
 • Garance respektování etického kodexu při práci s uživatelem služby a jeho blízkými osobami
 • Předcházení konfliktním situacím v zařízení a preference jejich nenásilného řešení
 • Právo na informace
 • Právo na nesouhlas a stížnost
 • Právo na bezplatné využívání nabízených služeb

Metody práce
Tým odborných pracovníků využívá při práci s uživateli maximálně svých znalostí a zkušeností a návazných služeb, které mohou nepříznivou sociální situaci uživatele pozitivně ovlivnit.

K základním metodám práce v Poradenském centru ZEBRA patří:

 • psychologické poradenství a terapie – individuální i skupinové
 • krizová intervence
 • výchovné poradenství
 • předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství, poradenství týkající se rozpadu rodiny (především v zájmu nezletilých dětí) – problémy a krizové situace související se vztahy v rodině, párovém a manželském soužití
 • poradenství a podpora pro děti při zvládání školních povinností, problémového chování, vrstevnických vztahů, rodiny
 • edukace v oblasti rodičovství a výchovy dětí
 • dluhové poradenství
 • právní poradenství
 • občanské poradenství
 • mediace ve sporech o děti

Pracovníci využívají svých odborných znalostí a aktuálních trendů v oblasti sociální práce, které získávají průběžným vzděláváním v příslušných oblastech.

Pravidla pro vyřizování stížností

Stížnosti lze v Poradenském centru ZEBRA podávat více formami. Bližší informace o možnostech podání stížností jsou popsány ve zvláštní metodice. Uživatelé služby jsou s možnostmi a způsoby podávání stížností seznámeni při vstupu do služby.

Základními formami podávání stížností rozumíme formu ústní (uživatel sděluje pracovníkovi svůj nesouhlas při běžném kontaktu ústně) a písemnou (uživatel sděluje nesouhlas písemně do formuláře v Knize stížností či osobně předává pracovníkovi). Obě tyto varianty jsou možné, stížnost lze podat i anonymně.

Každá stížnost je evidována a dle závažnosti řešena kompetentní osobou – vedoucí pracovník poradny, zástupce vedoucího pracovníka poradny, ředitelka o.p.s., správní rada o.p.s. Kontakty na tyto osoby jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele služby www.pivecka-ops.cz. O výsledku řešení stížnosti je uživatel informován písemně, a to vyvěšením rozhodnutí na hlavní

nástěnce v zařízení nebo do vlastních rukou (v případě, že stížnost není anonymní). Na rozhodnutí jsou uvedeny rovněž možnosti odvolání nebo dalšího postupu při řešení stížnosti.

Pravidla pro ukončení služby

Smlouvu o poskytování sociální služby lze ukončit v následujících případech:

 1. Ukončení užívání sociální služby samotným uživatelem bez udání důvodu.
 2. Ukončení poskytování služby poskytovatelem.

Smlouvu o poskytování sociální služby lze ukončit okamžitě, jak ze strany poskytovatele, tak ze strany uživatele, dle výše uvedených důvodů. Smlouva o poskytování sociální služby je dle vnitřních pravidel automaticky ukončena, jestliže uživatel nevyužil základní činnost služby déle než jeden rok.

Úhrady za služby

Kompletní nabídka služeb je poskytována cílovým skupinám bezplatně.

Fakultativní činnosti

Fakultativní služby nejsou v Poradenském centru ZEBRA poskytovány.

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Prostory pro poskytování služby byly zvoleny tak, aby odpovídaly požadavkům na veřejnou a dopravní dostupnost a byly adekvátní vzhledem k aktivitám, které poradna svým uživatelům nabízí a specifikům práce s jejími cílovými skupinami. Poradna realizuje svou činnost na třech pracovištích, a to ve městech Slavičín a Valašské Klobouky.

PRACOVIŠTĚ SLAVIČÍN, Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín

Poradna ve Slavičíně je situována do centra města, na Horní náměstí, kde sdílí společný objekt s poskytovatelem služby a s Nadací Jana Pivečky. Prostory poradny jsou umístěny v prvním patře budovy, kde se nachází jak administrativní zázemí služby, tak konzultační místnosti, které jsou určeny pro přímou práci s uživateli. Zázemí služby je vybaveno odpovídajícím nábytkem, sedacími prvky a herním koutem pro děti, který je využíván i jako pracovní prostor při konzultacích s dětskými uživateli. Pracovníci poradny zde mají k dispozici kancelář s PC technikou, wifi připojením k internetu a kuchyňkou.

Pracoviště je částečně bezbariérové. Pokud uživatel potřebuje bezbariérový přístup, je možné využít ke konzultaci s uživatelem zázemí kanceláře ředitelky o.p.s., která je přístupná v přízemí budovy.

PRACOVIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY, Masarykovo náměstí 1079, 766 01 Valašské Klobouky

Obdobně jako na pracovišti ve Slavičíně, je poradna ve Valašských Kloboukách umístěna v centru města, kde je dobře veřejně i dopravně dostupná. Poradna zde sídlí v objektu, který je majetkem města a je poskytovateli služby dán k užívání formou pronájmu. Pracoviště poradny zde funguje ve třetím patře budovy a sdílí společné prostory se službou Nízkoprahové zařízení KamPak?. K dispozici je zde společná kancelář s PC technikou, wifi připojením k internetu a standardním kancelářským zázemím, které nabízí i možnost využití kuchyňky ve druhém patře. Dále jsou pro aktivity poradny určeny dvě konzultační místnosti, ve kterých probíhá přímá práce s uživateli služby. Konzultační místnosti jsou vybaveny sedacími prvky a dětským koutkem.

Pracoviště je bezbariérové, na schodišti je umístěn schodolez.

Kontakty na PC ZEBRA:
Telefon: 608899408
E-mail: poradnazebra@gmail.com

Služby PC ZEBRA finančně podporují:
Ministerstvo práce s sociálních věcí
Zlínský kraj
Město Slavičín
Město Valašské Klobouky
Město Brumov-Bylnice
Město Luhačovice
Obec Štítná nad Vláří
Obec Vlachovice
Obec Rudimov
Obec Lipová
Obec Petrůvka
Obec Bohuslavice nad Vláří
Obec Nedašov
Obec Návojná
Obec Nedašova Lhota
Obec Újezd
Obec Loučka
Obec Křekov
Obec Poteč
Obec Drnovice
Obec Rokytnice

Poskytovatel služby PC Zebra je držitelem pověření Zlínského kraje k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. 

Comments are closed.