Poradenské centrum ZEBRA


Naše obecně prospěšná společnost provozuje od ledna 2019 ve Slavičíně a ve Valašských Kloboukách Poradenské centrum ZEBRA.

Poradenské centrum Zebra je registrovanou sociální službou dle Zákona 108/2006 Sb. typu odborné sociální poradenství. Naším posláním je pracovat na zlepšení sociální situace klientů s maximálním využitím jejich schopností, dovedností a odborných kapacit pracovníků centra.

Poradenské centrum funguje jako komplexní pracoviště, kde mohou klienti využít služeb sociálního pracovníka, psychologa, mediátora, terapeuta a externě zajištěné právní pomoci.

Zaměřujeme se zde například na řešení problematických rodinných vztahů a partnerských soužití, výchovných obtíží u dětí, rozvodové situace a dále na poskytování poradenství v oblasti orientace v systému sociální pomoci a návazných služeb, řešení obtížné finanční či dluhové situace klientů a základní právní poradenství v různých odvětvích.

Cílové skupiny, na které se poradenské centrum zaměřuje, jsou níže uvedené osoby a jejich blízké osoby, které se vyskytují v nepříznivé sociální situaci a mají zájem pracovat na jejím zlepšení s využitím odborné pomoci pracovníků centra:
· Rodiny s dětmi
· Oběti domácího násilí
· Osoby v krizi
· Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
· Děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
· Senioři ve věku 60 let a výše

Dle § 4, vyhl. 505/2006 Sb. poskytujeme klientům následující základní činnosti:

  1. a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  2. b) sociálně terapeutické činnosti 
  3. c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Všechny základní činnosti mohou osoby z cílové skupiny využívat bezplatně a v plném rozsahu.

Provozní doba pracovišť poradenského centra

PRACOVIŠTĚ SLAVIČÍN, Horní náměstí 111
úterý                14:00 – 18:00 hodin
středa              11:00 – 17:00 hodin + terénní forma 15:00 – 17:00 hodin

PRACOVIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY, Masarykovo náměstí 1079
pondělí             9:00 – 17:00 hodin + terénní forma 15:00 – 17:00 hodin
úterý                 9:00 – 12: 00
čtvrtek              13:00 – 18:00 hodin

Konzultace s uživateli mohou být realizovány kdykoliv během výše uvedené provozní doby, nejlépe po předchozí domluvě na tel. čísle 608 899 408 nebo s konkrétním pracovníkem.

Zásady poskytování služeb

Poradenské centrum Zebra se řídí platnou legislativou vztahující se k poskytování sociálních služeb a těmito základními zásadami:
· Služby jsou cílovým skupinám poskytovány bezplatně
· Uživatel využívá služeb PCZ dobrovolně
· Uživatel může využít možnost anonymního režimu využívání služeb v PCZ
· Pracovníci PCZ nabízí uživateli možnost vybrat si variantu a způsob řešení jejich situace, který bude   odpovídat jejich hodnotám, přesvědčení a jejich rozhodnutí respektují
· Pracovníci PCZ přistupují k uživatelům a jejich situaci s maximálním respektem a individuálně vyhodnocují své pracovní postupy směrem ke každému uživateli
· Pracovníci PCZ využívají maximálně schopností a dovedností svých uživatelů a aktivně je zapojují   do řešení jejich situace
· Pracovníci PCZ pracují s uživatelem tak, aby maximálně podpořili jeho samostatnost a preventovali závislost na službě
· Poradenské centrum mohou uživatelé využívat v jeho provozní době a na místech, kde služba sídlí.

V odůvodněných případech mohou klienti občanské části poradny využívat rovněž terénní formu poskytování služby. Těmito důvody jsou: zdravotní stav neumožňující návštěvu ambulance, obtížná dopravní dostupnost, hmotná nouze, akutní krizová situace.

Kontaktní osoba služby
Mgr. Kristýna Dvořáková, vedoucí služby a terapeutka
Tel:      608 899 408
Email:  poradnazebra@gmail.com

Činnost Poradenského centra ZEBRA je podpořena

zk_znacka_rgb

Comments are closed.