Poradenské centrum ZEBRA


Posláním Poradenského centra ZEBRA je pracovat na zlepšení nepříznivé sociální situace svých klientů s maximálním využitím jejich schopností, dovedností a odborných kapacit pracovníků centra.

Poradenské centrum ZEBRA poskytuje klientům služby v oblasti sociálně – právní, psychologické a terapeutické, a to jak v ambulantní, tak v terénní formě.

Pracovníci služby pracují se svými klienty na podpoře jejich kompetencí k řešení nepříznivé sociální situace a snaží se maximálně rozvíjet jejich samostatnost a nezávislost na sociální službě. Tým odborných pracovníků využívá při práci s uživateli maximálně svých znalostí a zkušeností a návazných služeb, které mohou nepříznivou sociální situaci uživatele pozitivně ovlivnit. Pracovníci využívají svých odborných znalostí a aktuálních trendů v oblasti sociální práce, které získávají průběžným vzděláváním v příslušných oblastech.

Poradenské centrum ZEBRA se zaměřuje na komplexní práci s klienty a nabízí jim poradenství v oblasti sociálně právní a dluhové, psychologické a terapeutické poradenství, mediaci a krizovou intervenci. Poskytované služby jsou bezplatné a jsou poskytovány osobám z cílových skupin rodin s dětmi, dětí, osob v krizi, obětem domácího násilí, osobám vedoucím rizikový způsob života a seniorům.

Poradenské centrum ZEBRA je komplexním pracovištěm, které umožňuje současně pracovat se svými klienty ve více oblastech, které je negativně sociálně ovlivňují.

V rámci své vnitřní organizační struktury je PCZ rozděleno na dvě části, a to:

 1. Občanské poradenství (je zajištěno sociálním pracovníkem a externí právní pomocí) – zahrnující oblast sociálního, občanského, dluhového a právního poradenství
 2. Psychologické a terapeutické poradenství (je zajištěno psychologem, mediátorem a terapeuty) – zahrnující psychologické a terapeutické poradenství, terapii, mediaci a krizovou intervenci

Tyto podsložky spolu aktivně komunikují a spolupracují a umožňují tak s klientem pracovat komplexně, pokud to jeho situace vyžaduje, a to bez nutnosti vyhledání další návazné služby.

Aktuální personální zajištění služby je popsáno v Organizační struktuře a na webových stránkách poskytovatele.

Formy poskytování služby, kapacita služby

Poradenské centrum Zebra poskytuje služby ambulantně – na 3 pracovištích a dále v případě občanského poradenství rovněž terénně. Provozní doba ambulancí je rozdělena na část “bez nutnosti objednání” a na část “pouze pro objednané klienty”. Provoz poradny je zajištěn celoročně, dle provozní doby zařízení, která může být v opodstatněných případech upravena poskytovatelem. Aktuální provozní doba služby je zveřejněna na vstupních dveřích každého pracoviště a dále na webu poskytovatele a v Registru poskytovatelů SSL.

Terénní forma poskytování služby je zajištěna 2x týdně, v rozsahu 4 hodin, a to pro oblast občanského poradenství.

Kapacita služby představuje maximální okamžitou kapacitu – tedy kolik klientů lze ve službě obsloužit v jeden okamžik. Aktuální maximální okamžitá kapacita jsou 2 klienti. Rozsah poskytování služby komunikujeme s každým klientem samostatně, dle jeho aktuálních potřeb. Klient má k dispozici telefonní kontakt na pracovníka se kterým spolupracuje, díky čemuž je možné se operativně domlouvat na plánu schůzek.

Vymezení nepříznivých sociálních situací, které lze v Poradenském centru Zebra řešit:

 • subjektivně vnímaný špatný psychický stav či nepohoda klienta z různých příčin (např. obtíže v zaměstnání, zdravotní obtíže, dlouhodobý stres, úmrtí blízké osoby, náročná životní situace, apod.)
 • obtíže partnerském nebo rodinném soužití různého charakteru (např. nevěra, žárlivost, vztahové krize, obtíže v oblasti intimity, apod.)
 • rodina v situaci před rozvodem, v době rozvodu, po rozvodu (např. rodičovský konflikt, obtížná komunikace mezi rodiči, neshody mezi rodiči o úpravě péče o děti po rozvodu/rozchodu, dítě nechce být v kontaktu s jedním z rodičů, syndrom zavrženého rodiče, snížení rodičovských kompetencí v důsledku prožívání rozvodu
 • rodina ohrožená dysfunkčností nebo afunkčností různého typu
 • obtíže v mezilidských vztazích různého charakteru
 • dítě prožívající náročné životní období různého charakteru (např. obtíže ve škole, výchovné obtíže, psychické a vývojové obtíže
 • finanční problémy, dluhy, exekuce, existenční problémy v oblasti hledání bydlení, potravinové pomoci, apod.
 • obtíže v oblasti občanskosprávní – neschopnost komunikace s institucemi – např. soudy, neschopnost plnit výzvy institucí, obtíže v porozumění problematice výkladu práva a různým dokumentům, potřeba podpory při vyřizování občanských záležitostí, apod.

Odborné sociální poradenství – rozsah úkonů

Dle § 4, vyhl. 505/2006 Sb. se základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb

Pracovníci Poradenského centra ZEBRA se orientují v síti návazných sociálních a dalších služeb (z oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, NNO, apod.), aktivně se do této sítě zapojují a v případě potřeby uživatele na tyto služby dále odkazují.

 1. sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí

Poradenské centrum ZEBRA zajišťuje služby sociálního pracovníka, právní služby, služby psychologa, mediátora a služby terapeutů pro děti, páry i rodiny.

 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Poradenské centrum ZEBRA zajišťuje služby sociálního pracovníka, právní služby, služby psychologa, mediátora a služby terapeutů pro děti, páry i rodiny. Dále aktivně spolupracuje s návaznými službami, které pro své klienty dále využívá.

 Všechny základní činnosti mohou osoby z cílové skupiny využívat bezplatně a v jakémkoliv rozsahu.

V rámci základního sociálního poradenství poradna poskytuje:

Základní sociální poradenství je poskytováno bezplatně každé osobě, která potřebuje řešit svou situaci a obrátila se na Poradenské centrum Zebra. Rovněž je poskytováno zájemcům o službu a uživatelům služby, kteří již mají uzavřenou Smlouvu o poskytnutí sociální služby.

 • informace o naší službě, o jiných sociálních službách, veřejných institucích a jiných formách pomoci včetně zprostředkování kontaktu na tyto instituce/pomoc
 • informace o právech a povinnostech při využívání sociálních služeb
 • informace o možnostech jiné podpory osob, pokud nespadají do cílové skupiny služby (např. blízké osoby klienta)

V rámci odborného sociálního poradenství poradna poskytuje:

 • psychologické poradenství a terapie – individuální i skupinové
 • krizová intervence
 • výchovné poradenství
 • předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství, poradenství týkající se rozpadu rodiny (především v zájmu nezletilých dětí) – problémy a krizové situace související se vztahy v rodině, párovém a manželském soužití
 • poradenství a podpora pro děti při zvládání školních povinností, problémového chování, vrstevnických vztahů, rodiny
 • podpora a provázení v náročné životní situaci
 • edukace v oblasti rodičovství a výchovy dětí
 • dluhové poradenství
 • právní poradenství
 • občanské poradenství
 • podpora a doprovázení při vyřizování občanských záležitostí
 • mediace ve sporech o děti

Cíl služby

Cílem služby je prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků poskytovat klientům kvalitní zázemí a podporu pro řešení nepříznivých sociálních situací, ve kterých se nachází.

Zásady poskytování služeb

 Poskytování služeb se v Poradenském centru ZEBRA řídí platnou legislativou vztahující se k poskytování sociálních služeb a těmito základními zásadami:

 • Služby jsou cílovým skupinám poskytovány bezplatně
 • Uživatel využívá služeb PCZ dobrovolně nebo na základě rozhodnutí soudu či jiné příslušné instituce (např. OSPOD)
 • Uživatel může využít možnost anonymního režimu využívání služeb v PCZ, pouze ve výjimečných případech mu toto není umožněno (týká se klientů, u kterých probíhá nebo je pravděpodobnost spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí nebo soudem)
 • Pracovníci PCZ nabízí uživateli možnost vybrat si variantu a způsob řešení jejich situace, který bude odpovídat jejich hodnotám, přesvědčení a jejich rozhodnutí respektují
 • Pracovníci PCZ přistupují k uživatelům a jejich situaci s maximálním respektem a individuálně vyhodnocují své pracovní postupy směrem ke každému uživateli, využívají k tomu podporu celého týmu
 • Pracovníci PCZ využívají maximálně schopností a dovedností svých uživatelů a aktivně je zapojují do řešení jejich situace
 • Pracovníci PCZ pracují s uživatelem tak, aby maximálně podpořili jeho samostatnost a preventovali závislost na službě
 • Poradenské centrum mohou uživatelé využívat v jeho provozní době a na místech, kde má služba své pracoviště. V odůvodněných případech mohou klienti využívat rovněž občanské poradenství v terénní formě. Těmito důvody jsou: zdravotní stav neumožňující návštěvu ambulance, obtížná dopravní dostupnost, hmotná nouze, akutní krizová situace.

Služba je poskytována v souladu s etickými principy sociální práce a s důrazem na ochranu práv uživatele. Službu lze poskytovat anonymně, přičemž každý uživatel si vybírá, zda možnost anonymity využije či nikoliv.

Pravidla pro poskytování služby se řídí obecnými morálními pravidly, pravidly slušného chování a etickými zásadami sociální práce.

Mezi základní pravidla pro využívání služeb Poradenského centra ZEBRA patří:

 • Slušné chování – k pracovníkům, k ostatním uživatelům, k zařízení a vybavení
 • Zákaz konzumace návykových látek ve vnitřních i venkovních prostorách zařízení
 • Vzájemný respekt a tolerance
 • Garance respektování etického kodexu při práci s uživatelem služby a jeho blízkými osobami
 • Předcházení konfliktním situacím v zařízení a preference jejich nenásilného řešení
 • Právo na informace
 • Právo na nesouhlas a stížnost
 • Právo na bezplatné využívání nabízených služeb

 Cílová skupina

 Cílovou skupinou Poradenského centra ZEBRA (PCZ) jsou níže uvedené osoby a jejich blízké osoby, které se vyskytují v nepříznivé sociální situaci a mají zájem pracovat na jejím zlepšení s využitím odborné pomoci pracovníků PCZ:

 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Oběti domácího násilí
 • Osoby v krizi
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • Děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy (děti ve věku od 7 let)
 • Senioři ve věku 60 let a výše

Osoby z výše uvedených cílových skupin mohou využívat nabízených skupin bezplatně, v rozsahu, který potřebují. Osoby, které mají zájem služby Poradenského centra Zebra využívat, nepotřebují žádná doporučení a mohou jej kontaktovat sami.

Služby jsou poskytovány na požádání anonymně. Uživateli služby, kterému byla spolupráce s poskytovatelem doporučena či nařízena jinou institucí (zejm. soudem, OSPOD), pozbývá možnost využívat služby anonymně, a to s ohledem na potřebu a povinnost předávání informací o průběhu poskytování sociální služby.

Pracovníci PCZ respektují hodnoty individuality člověka, jeho důstojnost a potřeby bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu pleti, etnickou příslušnost, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení. (Antidiskriminační zákon 198/2009 Sb.)

Ochrana uživatele před předsudky a negativním hodnocením spojeným s užíváním služby

 Pracovníci služby mapují a podporují silné stránky a zdroje svých klientů, které se snaží u nich rozvíjet a podporovat

 • Při komunikaci o klientech se pracovníci zaměřují na popis dané situace, potřeby klienta, nikoliv na obecné hodnocení klienta – jeho způsob prožívání situace, výběr řešení problému, apod.
 • Pracovník služby volí při komunikaci s klienty vhodné tempo a dbají na srozumitelnost předávaného obsahu
 • Všichni pracovníci služby mají ukotvenou povinnou mlčenlivost v pracovní smlouvě a tuto dodržují
 • Při setkání klienta a pracovníka na veřejnosti, pracovník vždy čeká, zda jej klient pozdraví či nikoliv a podle toho pak reaguje
 • Pracovníci služby se vyvarovávají jakékoliv diskriminaci klientů, klient může požádat o změnu pracovníka, pokud to personální situace umožňuje
 • Směrem k veřejnosti volí pracovníci služby komunikaci, která se vyvarovává negativnímu popisu cílové skupiny a služby obecně
 • Pokud to finanční situace služby umožňuje, nabízí pracovníkům supervize jako jeden z prostředků pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním hodnocením

Zázemí pro poskytování služby

Poradenské centrum ZEBRA poskytuje služby na třech pracovištích.

Prostory pro poskytování služby byly zvoleny tak, aby odpovídaly požadavkům na veřejnou a dopravní dostupnost a byly adekvátní vzhledem k aktivitám, které poradna svým uživatelům nabízí a specifikům práce s jejími cílovými skupinami. Poradna realizuje svou činnost na třech pracovištích, a to ve městech Slavičín a Valašské Klobouky.

PRACOVIŠTĚ SLAVIČÍN, Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín

Poradna ve Slavičíně je situována do centra města, na Horní náměstí, kde sdílí společný objekt s poskytovatelem služby a s Nadací Jana Pivečky. Prostory poradny jsou umístěny v prvním patře budovy, kde se nachází jak administrativní zázemí služby, tak konzultační místnosti, které jsou určeny pro přímou práci s uživateli. Zázemí služby je vybaveno odpovídajícím nábytkem, sedacími prvky a herním koutkem pro děti, který je využíván i jako pracovní prostor při konzultacích s dětskými uživateli. Pracovníci poradny zde mají k dispozici kancelář s PC technikou, wifi připojením k internetu a kuchyňkou.

Pracoviště je částečně bezbariérové. Pokud uživatel potřebuje bezbariérový přístup, je možné využít ke konzultaci s uživatelem zázemí kanceláře ředitelky o.p.s., která je přístupná v přízemí budovy.

PRACOVIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY, Masarykovo náměstí 1079, 766 01 Valašské Klobouky

Obdobně jako na pracovišti ve Slavičíně, je poradna ve Valašských Kloboukách umístěna v centru města, kde je dobře veřejně i dopravně dostupná. Poradna zde sídlí v objektu, který je majetkem města a je poskytovateli služby dán k užívání formou pronájmu. Pracoviště poradny zde funguje ve třetím patře budovy a sdílí společné prostory se službou Nízkoprahové zařízení KamPak?. K dispozici je zde společná kancelář s PC technikou, wifi připojením k internetu a standardním kancelářským zázemím, které nabízí i možnost využití kuchyňky ve druhém patře. Dále jsou pro aktivity poradny určeny dvě konzultační místnosti, ve kterých probíhá přímá práce s uživateli služby. Konzultační místnosti jsou vybaveny sedacími prvky a dětským koutkem.

Pracoviště je bezbariérové, na schodišti je umístěn schodolez.

PRACOVIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY, Kramolišova 126, 766 01 Valašské Klobouky

Ve Valašských Kloboukách je klientům k dispozici také pracoviště, jehož prostory jsou součástí objektu, ve kterém sídlí Rodinné centrum Valašské Klobouky, z.s. Díky spojení těchto dvou organizací mají zejména klienti s malými dětmi, možnost využít poradenství na tomto pracovišti, kde je možné si po dohodě s pracovníky rodinného centra, zajistit i hlídání dětí, v bezpečném prostoru, školeným personálem. Pracoviště na Kramolišově ulici sídlí v soukromých prostorách, klientům a pracovníkům je zde k dispozici jedna poradenská místnost s odpovídajícím vybavením a wifi připojením k internetu.

Pracoviště je částečně bezbariérové.

Kontakty na PC ZEBRA:
Telefon: 608899408
E-mail: poradnazebra@gmail.com

Služby PC ZEBRA finančně podporují:
Ministerstvo práce s sociálních věcí
Zlínský kraj
Město Slavičín
Město Valašské Klobouky
Město Brumov-Bylnice
Město Luhačovice
Obec Štítná nad Vláří
Obec Vlachovice
Obec Rudimov
Obec Lipová
Obec Petrůvka
Obec Bohuslavice nad Vláří
Obec Nedašov
Obec Návojná
Obec Nedašova Lhota
Obec Újezd
Obec Loučka
Obec Křekov
Obec Poteč

Poskytovatel služby PC Zebra je držitelem pověření Zlínského kraje k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. 

zk_znacka_rgb

 

Comments are closed.