Projekt „Nová příležitost, nové zkušenosti“


Projekt „Nová příležitost, nové zkušenosti“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009214

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_17_07

Název výzvy: Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na
trhu práce


POPIS PROJEKTU

Jaký problém projekt řeší?
Projekt je určen pro osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let a osoby
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, které se chtějí uplatnit na trhu práce. Dle dlouhodobých
trendů v rámci Slavičínska a Valašskokloboucka jsou osoby opakovaně neaměstnané a osoby nad 55 let
věku zvlášť ohroženou cílovou skupinou na trhu práce. Obě tyto skupiny jsou vedené na ÚP v evidenci
uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců. I přesto, že celková nezaměstnanost ve Zlínském kraji měla v
roce 2017 klesající tendenci, úroveň nezaměstnanosti osob starších 50 ti let v roce 2017 stoupala. Dle
statistik ÚP ve Zlínském kraji vzrostl podíl osob starších 50 ti let v roce 2017 z 36,1% na 38,1% z
celkového počtu nezaměstnaných.
U osob nad 50 let i u osob dlouhodobě nezaměstnaných hrají roli psychické bariéry, způsobené frustrací
a pocitem nepotřebnosti, sníženou úrovní sebevědomí a sebehodnocení až po úplnou rezignaci na snahu
znovu se zařadit na trh práce.Uplatnit příslušníky cílové skupiny je trvale velmi obtížné. Bez individuální
přípravy a asistence jednotlivcům a finanční stimulace zaměstnavatelů je jejich pracovní uplatnění velmi
komplikované. Z důvodu věku i nedostatku financí mají tyto skupiny osob omezené možnosti se dále
vzdělávat a usnadnit si nově získanou kvalifikací přístup k zaměstnání. Klíčové aktivity projektu jsou
přizpůsobené možnostem cílové skupiny, zohledňují jejich limity a povedou k jejich motivaci a aktivizaci
s cílem získat zaměstnání. Projekt vytvoří nová pracovní místa a prostřednictvím individuální podpory
povede účastníky k tomu, aby byli schopni i po skončení projektu se na trhu práce udržet. Dodejme, že v
regionu Slavičínska a Valašskokloboucka jde o ojedinělý projekt zaměřený na pracovní uplatnění nejvíce
znevýhodněných osob na regionálním trhu práce, kterými jsou osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a
zároveň ve věku 55 a více let a osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané.


CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
Popis cílové skupiny:
Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR nepřetržitě déle než 1 rok a uchazeči o zaměstnání, jejichž
doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců.

Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců
Popis cílové skupiny:
Osoby, které jsou vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5
měsíců a které jsou zároveň ve věku 55-64 let včetně.


KLÍČOVÉ AKTIVITY

Název klíčové aktivity: Výběr účastníků projektu
Popis klíčové aktivity:
Cílem KA je seznámení účastníků s projektem za účelem probuzení zájmu o absolvování všech aktivit,
které pomohou ke zvýšení uplatnění na trhu práce, obnovení pracovního sebevědomí, motivace a
aktivizace.

Název klíčové aktivity: Poradenský motivační program
Popis klíčové aktivity:
Hlavním cílem motivačního programu je motivovat účastníky k aktivnímu postoji k řešení životní situace,
pocitu zodpovědnosti za svoji budoucnost, posílit poznání sebe samých, svých možností a povzbudit v
nich zájem o vzdělávání a získání pracovního uplatnění.
Motivační program je koncipován tak, aby každý účastník byl připraven lépe využít svého individuálního
potenciálu a schopnosti optimálně nasměrovat svůj další rozvoj. Dílčími cíli motivačního programu je
dosáhnout u každého účastníka schopnosti reálně stanovat své osobní cíle a kroky k jejich dosažení,
rozumět sám sobě, lidem a prostředí ve kterém žije, osvojit si základní komunikační dovednosti, lépe
prezentovat své názory a osvojit si nezbytné praktické dovednosti nutné k ucházení se o pracovní
uplatnění – nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání.

Název klíčové aktivity: Individuální podpora
Popis klíčové aktivity:
V rámci individuální podpory bude probíhat kontakt jednotlivých účastníků s odborným/ou
garantem/kou a odborným/ou asistentem/kou. Cílem je snaha o maximální podporu účastníků a
možnost konzultovat svoje problémy s odbornými pracovníky realizátora. Aktivita pomůže účastníkům
lépe se zorientovat ve svých možnostech a kvalifikovaněji se poté rozhodovat.

Název klíčové aktivity: Počítačová gramotnost
Popis klíčové aktivity:
Cílem je získání nebo rozšíření počítačové gramotnosti účastníků projektu (práce s textovými editory,
sepsání životopisu či motivačního dopisu, internetové vyhledávání pracovních nabídek, psaní
elektronických zpráv a odpovídání na nabídky zaměstnání).

Název klíčové aktivity: Sebeprezentace na trhu práce
Popis klíčové aktivity:
Cílem aktivity je motivace a důsledná aktivizace účastníků k uplatnění se na trhu práce nácvikem
dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. V tomto programu budou rozvinuty znalosti, které
účastníci získali během Poradenského a motivačního programu, účastníci bude připraveni například na
pracovní pohovor na konkrétní pozici, o kterou se budou ucházet.

Název klíčové aktivity:Rekvalifikační kurzy
Popis klíčové aktivity:
Cílem aktivity bude doplnění kvalifikace účastníků na základě aktuální analýzy potřeb trhu práce a
potřeb a schopností CS.

Název klíčové aktivity: Zprostředkování zaměstnání
Popis klíčové aktivity:
Cílem aktivity bude zajištění několik pracovních míst se mzdovým příspěvkem pro cílovou skupinu. Tato finanční dotace bude poskytována až do výše skutečných mzdových nákladů včetně zák. odvodů zaměstnavatele(nominální/hrubá mzda + zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele).


EVALUACE PROJEKTU:
Na závěr bude zpracována závěrečná monitorovací zpráva projektu, ve které žadatel zhodnotí dosažené cíle projektu, hodnoty monitorovacích ukazatelů, publicitu projektu, jeho udržitelnost, případné problémy při realizaci a osobní zkušenosti, doporučení a dopady projektu. Výsledky, přínos a dosažené cíle budou zveřejněny na webových stránkách projektu.

Comments are closed.